បើអ្នកមានចំណុចទាំងនេះ ទោះបីអ្នកខំធ្វើការឲ្យដាច់ខ្យល់ទៀតក៏គ្មានថ្ងៃមាននឹងគេដែរ…!

គ្រប់មនុស្សជាតិលើសកលលោកនេះ គ្មាននរណាម្នាក់ ដែលថាមិនចង់មានបាន មានកេរ្តិ៏ឈ្មោះនោះទេ ប៉ុន្តែត្រង់ថាពួកគេ ប្រឹងតស៊ូបានកម្រិតណា ។ មានមនុស្សខ្លះ ខ្ជិលច្រអូស ប៉ុន្តែចង់មានបាននឹងគេដែរ អ្នកខ្លះខំដែរ ប៉ុន្តែបែរជាគ្មានរាសី មាននឹងគេសោះ ។ ខាងក្រោមនេះ យើងនឹងបង្ហាញចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជាមនុស្សបរាជ័យ គ្មានថ្ងៃមាននឹងគេ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១) ខ្លួនប្រាណ

អានលម្អិត

ត្រូវខ្លាំងណាស់! រូបរាងចង្អុលដៃ អាចអោយដឹងពី​ជីវិត​ស្នេហា និង​ការងាររបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃអនាគត

តើអ្នកដឹងទេ ​ថា រូបរាង​ម្រាមដៃ​របស់អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ពីការ​ពិត​នៃចរិក​លិកលក្ខណៈ​របស់​អ្នក? ខាង​ក្រោម​នេះជា​រូបភាព​ដែល​អ្នកអាច​ប្រៀប​ធៀប​ទៅនឹង​ទម្រង់​ម្រាម​អង្អុល​ដៃ​របស់​ អ្នក រួច​អាន​អត្ថបទ​ដើម្បី​ឱ្យថា អ្នក​ជា​មនុស្ស​ប្រភេទ​បែបណា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភេទ A អ្នកជាមនុស្ស ដែល មាន កង្វល់ ច្រើន ហើយ មិនសូវ បាន ចែក រំលែក

អានលម្អិត

កូនខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យមែន!!! កុមារី​១១ឆ្នាំ​ម្នាក់​ មានសមត្ថភាព​គិត​លេខរហ័ស​ជាងម៉ាស៊ីតគិត​លេខ ៥ដង…(មានវីដេអូ)​

ពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលក្មេងស្រីដែលអាយុទើបតែ១១ ប៉ន្តែមានសមត្ថភាពគិតលេខរហ័សជាម៉ាសីុនគិតលេខរហូតទៅដល់ប្រំាដង។ក្រោយពេលកុមារីរូបនេះបានរៀនពីគន្លឹះគិតលេខតាមក្បួនចិននេះ មានឧបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់អនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយគ្រូ និងអនឡាញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលជួយឲ្យកុមារចេះចាំអស់មួយជីវិត និងចំណេញអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា ជួយកុមារគណនាលេខបានរហ័ស, សមត្ថភាពចងចាំនិងឆ្លាតវៃ, សមត្ថភាពអង្កេតនិងស្ដាប់បានល្អ, គំនិតច្នៃប្រឌិត និងការបត់បែន, អាចវិភាគនិងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯង និងកុមារជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយភាពក្លាហាន។បន្ទាប់មកមហាជនបព្ចាេញមិតថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល្អណាស់ប្អូនដែលចេះក្បាច់ចិននេះគឺមាន លេខ បូក លេខសង គុណ និង

អានលម្អិត

គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត មនុស្ស​៣%​ប៉ុណ្ណោះ ​មាន​សញ្ញា​ខ្វែង លើ​បាត​ដៃ​ទាំង​២ បានដឹងអត្ថន័យគឺកប់តែម្តង!

នា ពេល ថ្មីៗ នេះ សកលវិទ្យាល័យ STI University នៅ ក្នុង ទីក្រុង ម៉ូស្គូ ប្រទេស រុស្ស៊ី បាន បង្ហាញ ពី ការ ស្រាវជ្រាវ ចុង ក្រោយ

អានលម្អិត

កុំលេងសើច! ស្តេចចាប់ពស់ម្នាក់ ត្រូវស្លា-ប់ដោយសារពស់ ដែលខ្លួនឯងចិញ្ចឹមចឹ-ក

លោក Lenturio គឺជាបុរសមានវ័យរាងជ្រេម្នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងខេត្ត Sorsogon នៃប្រទេសហ្វីលីពីន។ នៅទីនោះ លោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ រហូតដល់មានប្រជាជនជាច្រើនបានឲ្យរហស្សនាមលោកថា «ស្តេចពស់» ព្រោះលោកមានជំនាញពិសេសក្នុងការបង្រ្កាបសត្វពស់ ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺ ផ្ទះរបស់លោកមានចិញ្ចឹមសុទ្ធតែសត្វពស់ដែលមានពិសតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាប្រហែលជាថ្ងៃដ៏សែនអាក្រក់បំផុតសម្រាប់បុរសសម្បុរស្រអែមដែលមានរហស្សនាមថា «ស្តេចពស់» មិនចង់ឲ្យវាមានកើតឡើងនោះទេ។ នៅក្នុងថ្ងៃនោះ លោក Lenturio

អានលម្អិត

សត្វ​ប្លែកៗ​ទាំង១២ អ្នក​ប្រហែល​មិន​ដែល​លឺ សូម្បីតែ​ឈ្មោះ​វា!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធម្មជាតិ តែងតែ​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល ហើយ​យើង​ពិត​ជា​មិន​ដឹង​ច្បាស់​ឡើយ​ថា មាន​សត្វ​ចម្លែក និង​ខុសគ្នា​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ រស់​នៅ​លើ​ភព​ផែនដី​នេះ។ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​សត្វ​ប្លែកៗ​ទាំង​១២​ប្រភេទ ដែល​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ធ្លាប់​លឺ សូម្បី​តែ​ឈ្មោះ​វា៖ ១ សត្វ Ili Pika សត្វ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ និង​កម្រ​ប្រភេទ​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​​ឈ្មោះ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ថា «Magic Rabbit»។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​ដំបូង

អានលម្អិត