មិនធ្លាប់បានឃើញទេ! មនុស្សស្រី ដែលមានកម្ពស់ជាង ២ម៉ែត្រខ្ពស់បំផុតក្នុងលោក…

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងហើយថាមនុស្សប្រុសតែងតែមាន​កម្ពស់​ខ្ពស់ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ជានិច្ច ខណៈដែល​កាលពី​បុរាណ​ក៏មាន​មនុស្ស​ប្រុស​ខ្ពស់បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្សជាតិ​នោះ​គឺ​លោក Robert Wadlow ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​ទោះជាបែបនោះពិតមែនតែថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹង​លើកយក​មនុស្ស​ស្រី​ដែលមាន​កម្ពស់​ខ្ពស់ៗ ទាំង ០៩ រូប នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្សជាតិ​មក​បង្ហាញ​ប្រិយមិត្ត​ទាំងអស់គ្នា​វិញ​ម្ដង ។ចង់ជ្រាបច្បាស់សូម​ទស្សនារូបភាពខា​ង​ក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា ។
១) នាង Delores Pullard មាន​កម្ពស់ ២.២៦​ម៉ែត្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


២) នាង Ella Ewing រស់នៅ​រដ្ឋ Missouri (​ស្ថិ​នៅក្នុង​តំបន់ Midwestern United States នៃ​ទ្វី​អាហ្វ្រិក​) មាន​កម្ពស់ ២.២៤​ម៉ែត្រ


៣) នាង Trijntje Keever មាន​កម្ពស់ ២.៥៤​ម៉ែត្រ
៤) នាង Sun Fang ជនជាតិ​ចិន មាន​កម្ពស់ ២.២១​ម៉ែត្រ
៥) នាង Sandy Allen មាន​កម្ពស់ ២.៣១​ម៉ែត្រ
៦) នាង Yao Defen មាន​កម្ពស់ ២.៣៣​ម៉ែត្រ​
៧) នាង Jane Bunford ជនជាតិ​អង់គ្លេស មាន​កម្ពស់ ២.៤១​ម៉ែត្រ
៨) នាង Anna Haining Bates ជនជាតិ​កាណាដា មាន​កម្ពស់ ២.២៧​ម៉ែត្រ​
៩) នាង Zeng Jinlian ជនជាតិ​ចិន មាន​កម្ពស់ ២.៤៨​ម៉ែត្រ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *