ពិតជាឆ្លាតមែន! ក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី៥ ម្នាក់ចេះចាំនិយាយពីប្រវត្តិប្រាសាទព្រៃគុក បានយ៉ាងល្អ… (មានវីដេអូ)

មានការចាប់អារម្មណ៏មួយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែល រៀនទើបតែថ្នាក់ទី៥ ទេ តែចេះចាំនិយាយពីប្រវត្តិប្រាសាទព្រៃគុកបានយ៉ាងល្អ ហើយថែមទាំងនិយាយបានច្បាស់ និងទាក់ទាញថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ដោយមានការចែករំលែកពេញបណ្តាញសង្គម អំពីប្អូនប្រុសដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបរាប់អំពី ទីតាំង និងប្រវត្តិនៃ ប្រាសាទព្រៃគុក បានយ៉ាងល្អ និងក្បោះក្បាយផងនោះ។ ប្អូនមានឈ្មោះ លន់​ វីរជន ជាសិស្សថ្នាក់ទី៥ នៃសាលាបឋមសិក្សារ សម្បូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគណនីឈ្មោះ វិទ្យុអូរតង​ប៉ៃលិន បានលាន់មាត់កោតសរសើរចំពោះក្មេងប្រុសរូបនោះជាខ្លាំង ដោយបានសរសេររៀបរាប់ថា ក្មួយចេះចងចាំប្រវត្តិប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកល្មមយល់សាច់រឿងខ្លះៗដែរ។ វាជាការល្អប្រសើរណាស់ ដែលប្អូនចេះ និងដឹងពីប្រវត្តិប្រាសាទរបស់ខ្មែរយើង សង្ឃឹមថាប្អូន និទទួលបានការរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ ហើយយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើង។

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *