គួរឲ្យសរសើរមែន! ធាក់កង់ទៅរៀនទាំងក្តីសង្ឃឹមដល់ទៅ៤ឆ្នាំ ចុងក្រោយសម្រេចបំណងបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ…

“ព្យាយាមគង់តែបានសម្រេច” ពិតជាមិនខុសមែន! ចំពោះបុរសម្នាក់នេះវិញ ដោយសារតែខ្លួនមានជីវភាពក្រីក្រ ប៉ុន្តែប្រាថ្នាចង់ចេះ ចង់ដឹង ស្រវ៉ាយកចំណេះវិជ្ជា ក៏បានឡើងមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឯភ្នំពេញ ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអង្គការមនុស្សធម៌មួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


យ៉ាងណាមិញ ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា និងទទួលបានបរិញ្ញាប័ត្រដោយជោគជ័យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បុរសដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុក Hom Heab បានសរសេរសារក្នុងហ្វេសប៊ុកថា៖ “កង់សម្លាញ់ អ្នកជាសម្លាញ់បួនឆ្នាំរបស់ខ្ញុំ អរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលឯងតែងតែជូនខ្ញុំទៅរៀន និងគ្រប់ទិសទីដែលខ្ញុំចង់ទៅ។ អរគុណអង្គការកុមារមេគង្គគ្រប់បែបយ៉ាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អរគុណប៉ាម៉ាក់ធម៌ដែលនៅប្រទេសបារាំង អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាង ជាពិសេសពុកនិងម៉ែហើយនិងនារីម្នាក់ដែលតែងតែផ្ដល់កំលាំងចិត្ដគ្រប់ពេល!បើគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ ខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរអរគុណគ្រប់យ៉ាង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *