សិល្បករកូនខ្មែរយើង ពូកែណាស់! គំនូរគូរចេញមកអស្ចារ្យដែលមិនគួរឱ្យជឿ…

វិចិត្រករខ្មែរលោក Visoth Kakvei អាយុប្រហែល ២៧ ឆ្នាំជាអ្នករចនាក្រាហ្វិចមួយរូបបានរួមបញ្ចូលនិមិត្តរូបនិងស្ទីលយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងគំនូររបស់គាត់ហើយគ្មានគំនូរព្រាងណាដែលល្អគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងអស់របស់គាត់ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជាធម្មតាគាត់គូរស្នាដៃរបស់គាត់ដោយដៃដូច្នេះការបំណែកគំនិតថ្មីៗរបស់គាត់ចំណាយពេលពី ៣ ទៅ ៦ ម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់ការគូរ។ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឱ្យរូបគំនូរដែលស្រដៀងនឹងផ្ទាំងគំនូរគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែអស្ចារ្យគាត់បានធ្វើឱ្យទៅឌីជីថលកាន់ហើយតែប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រភព លោក Visoth Kakvei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *