វិធីសាស្រ្ដងាយៗក្នុងការបំបាត់ប្រេះ ក្រិន កែងជើង និងកែងដៃ…

គ្រឿងផ្សំ៖
ក្រូចឆ្មារ
Vaseline Lip
Vitamin E Skin Oil

ការប្រើប្រាស់៖ត្រាំជើងយើងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗរយះពេល5នាទី បន្ទាប់មកញីក្រូចឆ្មារលើកន្លែងដែលមានប្រេះ ក្រិន រយះពេល3នាទី ។ រួចជូតចេញជាមួយកន្សែងនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ហើយដុសញីជាមួយប្រេង Skin Oil និង Vaseline ឱ្យសព្វ ។

អនុវត្តវិធីនេះរាល់ថ្ងៃ មុនពេលចូលគេង លោកអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពរបស់វា ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *