សូមសរសើរប្អូនស្រី!! ទោះបីពិការដៃទាំងពីរមែនពិត ប៉ុន្តែនៅអាចប្រើជើងធ្វើម្ហូបបាន និងលេងទូរស័ព្ទយ៉ាងជំនាញ…(មានវីដេអូ)

ហ្វេសប៊ុក៖ លើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយ គណនីមួយ ដែលមានឈ្មោះថា Sath Sreypoch។ យើងបានឃើញ ប្អូន ស្រីម្នាក់ដែលពិការដៃទាំង២ ប៉ុន្តែប្អូនស្រីនៅអាច ធ្វើម្ហូបបានដោយប្រើជើង។ នេះជាចំនុចពិសេស មួយរបស់ប្អូនស្រី ដែលបង្ហាញពីការខំប្រឹងប្រែង មិនចុះចាញ់។ ទោះបីជាមិនមានដៃមែន តែប្អូន ស្រីនៅអាចធ្វើម្ហូបបានដោយប្រើប្រាស់ជើងជំនួស៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *