រត់ជាន់ជើងគ្នា!!! ដោយសារតែ មេគោ១ក្បាលបង្កើតកូនមកជាមួយរឿងដ៏ចម្លែក

រឿងរាវដ៏ចម្លែកមួយបានបែងចែកពេញក្នុងបណ្តាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដោយមានរឿងថាមេគោមួយក្បាលបានកើតបានកូនគោមួយ ហើយមិនតែប៉ុនោះថែមទាំងមានវត្ថុចម្លែកមួយដែលមានរូករាងដូចជាក្បាលកូនក្មេងមកជាមួយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះហេតុការដែលកើតឡើងចំពោះមេគោមួយក្បាលនេះនៅក្នុងឃុ Bai Tranh ស្រុក Nhu Xuan ខេត្ត Thanh Hao ហើយនេះជាហេតុការណ៏មិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយចំពោះរឿងបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីម្នាក់ Tran Thi Ounh មានអាយុ២០ ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់មេគោមួយក្បាលនេះ នាងបានប្រាប់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ មិនា នៅវេលាម៉ោង ៧ មេគោរបស់នាងបានរកកលចង់កើតកូន រហូតទៅដល់ម៉ោង ៨ ទើបគោរបស់នាងកើតកូន ហើយថែមទាំងបន្ថែមវត្ថុចម្លែកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាក្បាលកូនក្មេងមានសក់ពណ៏ត្នោត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលមេគោមួយក្បាលនេះបានបង្កើតកូនគោរួច ហើយវាក៏ធ្លាក់មកជាមួយនឹងសុករបស់មេគោ ចំពោះម្ចាស់គោនេះក៏បានបន្តទៀតថានាងបានយកវត្ថុដ៏ចម្លែកនេះដាក់ក្នុងចានមួយ ហើយរងចាំខាងមន្ទីពិសោធន៏មកធ្វើការពិនិត្យមើលពីដុំដ៏ចម្លែកនេះ ។