នេះជារបៀបកែច្នៃកង់ឡានចាស់ៗដើម្បីដាំត្រកួន !! ពិតជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមែន

ត្រកួន​ជា​រុក្ខជាតិ​ត្រូវការ​ពន្លឺថ្ងៃ និង​ទឹក​គ្រប់គ្រាន់ ។ វា​អាច​ដុះ​លូតលាស់​លើ​ដី​គ្រប់​ប្រភេទ ជាពិសេស​ដីល្បាយខ្សាច់​ដែល​មាន​ជីជាតិ។ យើង​អាច​ដាំ​វា​បាន​គ្រប់​រដូវ ទាំង​នៅ​លើ​ដី និង​ក្នុង​ទឹក ។របៀបដាំដំបូង ការដាំត្រកួនយើងត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោមៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀបក្នុងការធ្វើដី ទី១ត្រូវរកដីដែលមានជីជាតិនិងដីនោះជាប់ទឹក ទី២ត្រូវធ្វើដីឲ្យម៉ដ្ឋល្អពេលដែលយើងធ្វើដំបូង ទី៣ត្រូវដាក់ជីពេលដែលយើកំពុងធ្វើដីឲ្យម៉ដ្ឋ ទី៤ត្រូវធ្វើរងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាំត្រកួន ទី៥ជ្រើសរើសយកពូជដែលល្អដើម្បីធ្វើឲ្យត្រកួនវាលូតលាស់ល្អ ទី៦ត្រូវដាក់គ្រាប់ត្រកួនពេលដែលយើងមិនទាន់ដាំយ៉ាងតិចឲ្យបានកន្លះថ្ងៃឬ១ថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀបក្នុងការធ្វើរង ទី១យើងត្រូវធ្វើរងដោយទំហំ កន្លះម៉ែត្រទៅ១ម៉ែត្រ ទី២ពេលដែលយើងធ្វើរងហើយ យើងត្រូវគន្លងវាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាំ និង ងាយស្រួលស្រោចទឹក​ របៀបក្នុងការដាក់ជី ទី១ត្រូវដាក់លាមកឬជីធម្មជាតិដើម្បីឲ្យត្រកួនកាន់តែខ្ចីល្អ ទី២ត្រូវដាក់ជីពេលយើងដាំយ៉ាងហោច១ដងទៅ២ដង បន្ទាប់ពីទទួលបានផល ទី៣ត្រូវដាក់ធម្មជាតិដូចជាៈ លាមកសត្វ ជីអាចម៌គោ ពិសេសបើបានលាមកមនុស្សកាន់តែល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀបក្នុងការស្រោចទឺកត្រកួន ទី១ត្រូវស្រោចទឹក ២ ដង យ៉ាងតិចក្នុង១ថ្ងៃ ដើម្បីផឲ្យត្រកួនកាន់លូតលាស់ល្អ ទី២ត្រូវស្រោចទឹកនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និង នៅពេលល្ងាច ដើម្បីកុំឲ្យវាឆួលឆាប់ងាប់ ទី៣ត្រូវសោចទឹកត្រកួនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាមានជីជាតិគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើឲ្យវាឆាប់លូតលាស់ល្អ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀបមើលថែក្នុងពេលយើងដាំ ទី១ត្រូវថែរក្សាដំណាំឲ្យល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលផល ទី២ត្រូវបោចស្មៅវា ដើម្បីកុំឲ្យដំណាំយើងមិនល្អ និង​ ដើម្បីកុំឲ្យដីរឹង គ្មានជីជាតិ ទី៣នៅពេលដាំត្រូវដាក់ជីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់​ និង ធ្វើដីម៉ដ្ឋល្អ ទី៤ត្រូវមើលដំណាំទាំងអស់មានសត្វឬពេលដែលយើងកំពុងដាំវា របៀបដាំបានច្រើនដង ទី១ការដាំដោយគ្រាប់ ទី២ការដាំដោយឬស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


របៀបក្នុងការដាំត្រកួនដោយឬស ទី១យើងដាំដោយឬសគឺវាងាយស្រួលក្នុងការទទួលផលពីព្រោះពេលដែលយើងទទួលផលគឺយើងត្រូវដកវាទាំងឬស ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដី ទី២ពេលដែលយើងដាំវាគឺដាំមួយដងពីព្រោះយើងដកវាទាំងឬស ហើយយើងអាចដាំវាឡើងវិញបាន ទី៣រយៈពេលកន្លះខែ ទៅ ១៥ថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀបក្នុងការដាំត្រកួនដោយគ្រាប់ ទី១យើងងាយស្រួលក្នុងការដាំ​ និង ថែរក្សាវាដូចគ្នា ទី២យើងងាយស្រួលក្នុងការចំណាយផ្សេងៗដូចជាៈ ចំណិញថវិកា ចំនិញពេលាក្នុងការដាំឡើងវិញ ទី៣គឺធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលមិនបាចដាំឡើងវិញ គឺយើងដាំហើយ យើងគ្រាន់តែកាន់វា បន្ទាប់មកយើងស្រោចវា និង ដាក់ជីដូចដែលយើងដាំដំបូងគឺយើងអាចទទួលផលបាន២ទៅ៣ម្ដងទៀត ទី៤ចំនិញកំលាំងក្នុងការដាំឡើងវិញ និង ទទួលផលបានច្រើនដង ទី៥រយៈពេលដាំគឺប្រើរយៈដូចគ្នាគឺកន្លះខែ ទៅ១៥ថ្ងៃ នោះយើងនិងទទួលផល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក សំបកកង់ឡានចាស់ដែលគេបោះចោល យើងអាចយកមកច្នៃធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងដូចជាធុងសំរាម សំភារៈក្នុងសួនកុមារ និងធ្វើជាផើងដាំផ្កាឬបន្លែជាដើម ល។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *