ឲ្យរៀង! យុវជន​ម្នាក់ប៉ង​ច្រាន​ស្វា​ទម្លាក់​ស្រះ លទ្ធផល​គឺ​​ខ្ទេច​មុខ (មាន​វីដេអូ​)

ទង្វើ​គ្មាន​មនសិការ ពេលចូល​ក្នុងវត្ត​ឃើញ​ស្វា​ឈរ​នៅ​បង្កាន់ដៃ​ស្រះ​ទឹក​លោក
ក៏បន់​ប៉ង​ច្រាន​វា​ទម្លាក់ ទុកជា​ការលេង​សប្បាយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុងក្រោយ យុវជនម្នាក់នេះ បានទទួល​ល​ផលកម្ម​សម​នឹង​ទង្វើខ្ទិចមុខ។​​
ជារឿង​នឹកស្មានថា ទង្វើ​នេះ​នឹង​នាំ​ឲ្យ​ពួកគេ​រីករាយ​ហើយ

តែ​ស្មាន​ពុំ​ដល់​សោះ​ថា ស្វា​នោះបាន​តោង​បង្កាន់ដៃ​ស្រះ​ជាប់ ហើយ​ស្ទុះ​ឡើង​ហៅ «​គ្នីគ្នា​» បើក​ការ​សងសឹក ។
ពួកវា​ប្រដេញ​តាម​យុវជន​នោះ​ដល់ទី​បំផុត ហើយ​ប្រើ​ដៃ​ខ្វាច​មុខ​ខ្ទេច​តែម្តង ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សំណាងល្អ ដែលមាន​អ្នកដទៃ​ជួយ​ទើប​ឆ្លង​ផុត​គ្រោះថ្នាក់ ខណៈ​ស្វា​ពុំមាន​បញ្ហា​អ្វី តែ​យុវជន​នេះ​ចាក​ចេញពី​វត្ត​ទាំង​ស្នាមរបួស​ពេញមុខ ។​​ រពឹសដៃ ធ្វើការ​ផ្ទៃ​វា​ឆ្អែត​! តែ​ដល់​រំខាន​គេឯង ពិសេស​ពុំ​នឹកស្មានថា សត្វ​គ្មាន​សតិ គឺ​ពិតជា​រង​ផលកម្ម​ហើយ​ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.