យំតាមហើយ! ក្រោយធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីឡាច ណុច បានត្រឹមលួចអង្គុយយំម្នាក់ឯង រួចទំលាយខ្សែជីវិតដ៏សែនជូរចត់ថា…(មានវីដេអូ)

យំតាមហើយ!
ក្រោយធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធី

ឡាច ណុច
បានត្រឹមលួចអង្គុយយំម្នាក់ឯង

រួចទំលាយខ្សែជីវិត
ដ៏សែនជូរចត់ថា…(មានវីដេអូ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.