ផូស៊ីលដាយណូស័រ អាយុកាល ១២៥ លានឆ្នាំ រកឃើញក្នុងប្រទេសចិន!

អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​រុករក​ឃើញ​ផូស៊ីល​នៃ​ប្រភេទ​ដាយណូស័រ​ថ្មី​មួយ ដែល​ប៉ាន់​ស្មាន​ថា​មាន​អាយុកាល​រហូត​ដល់ ១២៥ លាន​ឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ផូស៊ីល​នៃ​សត្វ​ជំនាន់​មុន​មួយ​នេះ ត្រូវ​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​ក្នុង​សភាព​ល្អ​បំផុត​នៅ Lujiatun Beds នៃ​ភាគ​ឦសាន​ប្រទេស​ចិន ក្រោយ​ត្រូវ​បាន​កប់​ដោយ​សារ​បន្ទុះ​ភ្នំភ្លើង ។ អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ ជឿជាក់​ថា បាតុភូត​ធម្មជាតិ​មួយ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សត្វ​ដាយណូស័រ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​កប់​ជាប់​ក្នុង​រូង​របស់​ពួកវា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ផូស៊ីល​ បាន​បញ្ជាក់​ទៀត​ថា ពួកគេ​មិន​បាន​រក​ឃើញ​ដាន​នៃ​រោម​សត្វ​នៅ​លើ​ឆ្អឹង​របស់​ពួកវា​ឡើយ ប៉ុន្តែ​គ្រោង​ឆ្អឹង​ទាំង​នោះ គឺ​ស្ថិត​នៅ​សភាព​ល្អ​បំផុត និង​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទៅ​កន្លែង​ណា​ផ្សេង​អស់​រយៈកាល ១២៥ លាន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភេទ​ដាយណូស័រ​ថ្មី​នេះ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា Changmiania Liaoningensis ។ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ជឿជាក់​ថា សត្វ​ប្រភេទ​នេះ ស្ថិត​ក្នុង​អម្បូរ Ornithopod ពពួក​ស៊ី​រុក្ខជាតិ​ជា​អាហារ ហើយ​ពួក​វា​អាច​រស់​នៅ​ក្នុង​រជ្ជកាល Cretaceous ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ independent

Leave a Reply

Your email address will not be published.