ត្រូវខ្លាំងណាស់! រូបរាងចង្អុលដៃ អាចអោយដឹងពី​ជីវិត​ស្នេហា និង​ការងាររបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃអនាគត

តើអ្នកដឹងទេ ​ថា រូបរាង​ម្រាមដៃ​របស់អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ពីការ​ពិត​នៃចរិក​លិកលក្ខណៈ​របស់​អ្នក? ខាង​ក្រោម​នេះជា​រូបភាព​ដែល​អ្នកអាច​ប្រៀប​ធៀប​ទៅនឹង​ទម្រង់​ម្រាម​អង្អុល​ដៃ​របស់​ អ្នក រួច​អាន​អត្ថបទ​ដើម្បី​ឱ្យថា អ្នក​ជា​មនុស្ស​ប្រភេទ​បែបណា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភេទ A

អ្នកជាមនុស្ស ដែល មាន កង្វល់ ច្រើន ហើយ មិនសូវ បាន ចែក រំលែក ពីអារម្មណ៍ ខ្លួន ឯងឱ្យ អ្នកដ៏ទៃ នោះទេ។

អ្នកជា មនុស្ស ស្ងៀមស្ងាត់ បើទោះ បីជា អ្នកធ្វើ ពុត ជារឹងមាំ និង ក្លាហាន

ហើយ មាន ភាព ឯករាជ្យ ច្រើន លើខ្លួន ឯង ក៏ដោយ។ ជាការ ពិត ណាស់ អ្នកជា មនុស្ស មានចិត្ត មាំណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកធ្វើ សកម្មភាព នៅ ចំពោះមុខ មនុស្ស ដែលអ្នក បានជួប ជាលើក ដំបូង ហើយ អ្នក ជាមនុស្ស ស្អប់ ការកុហក, លាក់ ពុត និង មិន ស្មោះត្រង់។

ជួនកាល អ្នកជា មនុស្ស វាយឬក ប៉ុន្តែតាម ពិតអ្នក ជាមនុស្ស គិតដល់ ប្រយោជន៍ អ្នកដទៃ ច្រើន ជាង ខ្លួនឯង ព្

រោះ អ្នក មាន ចិត្តធំ និង ចង់ជួយ ដល់ អ្នកដទៃ។ ហើយអ្នក ក៏ជា មនុស្ស ប្លែក ខុស គេ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនឹងបញ្ចប់ កិច្ចការនីមួយៗ បាន ទាំង អស់ បើទោះ បីនៅ ពេ លអ្នក មិនចូល ចិត្ត ធ្វើវា ក៏ដោយ។

អ្នកមាន ចិត្ត អត់ធ្មត់ ចំពោះ អ្នក ដែល មិន ស្និទ្ធស្នាល នឹងអ្នក ប៉ុន្តែ ឆាប់ ឆេវឆាវ នឹង មនុស្ស ដែល ស្និទ្ធស្នាល នឹង អ្នក ទៅវិញ។

អ្នក តែងតែ សើច សូម្បីតែ នៅពេល ដែល មានរឿង អ្វីមួយ ដែល មិនគួរឱ្យ ចង់ សើច ក៏ដោយ។

ប្រភេទ B

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជាធម្មតា អ្នកគ្មាន ឱកាស នៅក្បែរ មនុស្ស ជា ទីស្រឡាញ់ ឡើយ។ អ្នកជា មនុស្ស ស្មោះត្រង់

ហើយ នៅពេល អ្នក ស្រឡាញ់ អ្នកណា ម្នាក់ អ្នកនឹង ផ្តល់ ភាពយក ចិត្តទុក ដាក់ បំផុត សម្រាប់ គេ។

ជាការពិតអ្នកជា មនុស្ស ឆាប់ ឆេវឆាវ ហើយ តែងតែ លាក់ពុត ដើម្បី ការពារ អារម្មណ៍ អ្នកដទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជា មនុស្ស មាន ចិត្ត មុះមុត បំផុត បើ សម្រេច ចិត្ត ធ្វើអ្វី ហើយ អ្នកធ្វើវា បាន យ៉ង ល្អ បំផុត។

ជាទូទៅ អ្នក ជាមនុស្ស ខ្លាច ឈឺ ដូច្នេះអ្នក តែងតែ ធ្វើពុតជា សុខ សប្បាយ នៅពេល អ្នកមិន ស្រួល ខ្លួន

ហើយព្យាយាម អត់ទ្រាំ បើទោះ បីជាមាន អារម្មណ៍ មិនល្អ ក៏ដោយ។ អ្នក ជាមនុស្ស រឹងមាំ និង ឯករាជ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែ ពាក្យ សំដី និយាយ មិនពិរោះស្តាប់ បើទោះ បីជាអ្នក ជាមនុស្ស ចិត្តទន់ ងាយ នឹង ឈឺចាប់ ក៏ពិតមែន។

គូស្នេហ៍ ដែល ល្អ ឥតខ្ចោះ ជាមនុស្ស ម្នាក់ ដែល យល់ ពីចិត្ត អ្នក និង ស្រឡាញ់ អ្នក ហើយផ្តល់ នូវអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាង ដែល អ្នក ត្រូវការ។

ប្រភេទ C

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជាមនុស្ស ដែលគិតចង់ ធ្វើអ្វីហើយ ធ្វើភ្លាម និង ជា មនុស្ស ឆាប់ខឹង ប៉ុន្តែអ្នក ក៏ងាយ នឹង បំភ្លេច អារម្មណ៍ ពិបាកៗ បានដែរ។

អ្នកមិន ចូលចិត្ត ការងារ ពិបាកៗ និង មិន ចូល ចិត្ត ធ្វើកិច្ចការ មិនធ្លាប់ ធ្វើពី មុនមក។

តែទោះ បីជា យ៉ាង ណា អ្នកគោរព អត្តចរិក របស់ អ្នកដទៃ។ ពេលខ្លះ នៅ ពេលអ្នក មាន ជម្លោះ តែងតែ ធ្វើឱ្យ បញ្ហាឱ្យ កាន់តែ ធំឡើង ប៉ុន្តែ ក្រោយ មក អ្នក សុំ ទោស វិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកចូលចិត្តរក្សា អារម្មណ៍ និង បញ្ហា របស់ ខ្លួន នៅក្នុង ចិត្ត ជានិច្ច ហើយមិន លាក់ពុត ឡើយ។ អ្នកដឹង ច្បាស់ថា អ្វីដែល អ្នក ចង់បាន

និង អ្វីដែល អ្នកមិន ចង់បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក ចង់បានមនុស្សជាច្រើ នជឿ ទុកចិត្ត លើអ្នក ហើយ ពឹងផ្អែក លើអ្នក, អ្នកជា មនុស្ស ចិត្តទន់ ងាយ នឹង ឈឺចាប់។

ប្រសិនបើ មាន នរណា ម្នាក់នោះ ធ្វើខុសឆ្គង មកលើ អ្នក ហើយ មក សុំទោស អ្នកវិញ អ្នក នឹងអត់ ទោស ឱ្យគេ ភ្លាមៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះអ្នក ជាមនុស្ស ខឹងគេ មិន បានយូរ ឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.