រឿងអស្ចារ្យ!! មាននាគពិតមែន ជិតព្រុំដែនខ្មែរ ថៃ លោកក៏មន្តចូលព្រៃតាមរក បាត់ព្រះកាយ១២ថ្ងៃ…(មានវីដេអូ)

មានវត្តមួយនៅថៃដែលប្រជាជនមានជំនឿថាមានរឿងអ បិយជំ នឿបានកើតឡើងពិតមែន។ វត្តនោះ នៅសល់តាំងពីសម័យបុរាណ ដែលកុដមួយក្នុងវត្តនោះធ្លា ប់មានប្រវត្តិព្រឺមួយគឺព្រះអង្គដែលបួសនៅទីនោះតែងតែសុគ តក្នុងហេតុចម្លែកៗ តៗគ្នាអោយតែអង្គណាមួយហ៊ានគង់នៅកុដមួយក្នុងបរិវេណវត្តនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


យ៉ាងណាមិញ កុដមួយក្នុងចំណោមកុដទាំងអស់ក្នុងវត្តនោះ ត្រូវបានចៅអធិការធ្លា ប់បានប្រាប់ព្រះសង្ឍមួយអង្គថាកុំនៅកុដនោះអី ព្រោះមានខ្មោច់លង​និងមានអ្នកសុគតតៗគ្នាច្រើនអង្គថែមទៀតផង ខណៈមានលោកអង្គចុងក្រោយគេមួយអង្គេនេះមិនបានជឿនិងខ្លាចរឿងទាំងអស់នេះឡើយ។​ ក្នុងនោះ ព្រះអង្គចង់ក្រោយគេមួយអង្គគឺចម្លែក ខុសគេដោយលោកជឿថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពិតជាមាននាគ និងតែងនិយមមន្តចូលក្នុងព្រៃជារឿយៗ ទើបមន្តមកចូលក្នុងវត្តវិញដោយមាននូវរបស់ប្លែកៗដូចជាឆ្អឹងផ្សេងៗជាដើម យកមកជាមួយដើម្បិធ្វើពិធីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យអោយផងដែរ។ លុះថ្ងៃមួយ ព្រះអង្គក៏សម្រេចចិត្តមន្តចេញពីវត្តទាំងយប់សម្តៅតាមរកនាគនោះដោយធ្វើដំណើរឆ្លងចូលព្រៃតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្នុងហេតុនេះផងដែរ ពលរដ្ឋជាច្រើនបាននិយាយថាស្តាបហើយព្រឺកស ម្បុរ ពោលគឺប្រជាជនថៃនៅភាគឦសានគេជឿថានាគមានពិតហើយគេគោរពណាស់ ហើយព្រះអង្គនៅថៃដែលបា-ត់ខ្លួន១២ថ្ងៃគេជឿថានៅរស់ តែខណ:ពេលក្រោយមកគេរកស-ព្វឃើញតែអណ្តែតដល់ប្រទេសឡាវជិតព្រុំប្រទល់ខ្មែរយើងផងដែរ ដោយហេតុច ម្លែកពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅថាទៅរកនាគនោះឯង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *