កុំទុកស្រះអោយទំនេចោលអី!!! ងាកមកសាកល្បងចិញ្ចឹមបង្កងប្រភេទថ្មីម្ដងមើល

ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនចូលចិត្តប្រកបមុខរបរកសិកម្មដោយសារតែប្រទេសយើងមានអំណោយផលខាងអាកាសធាតុដែលបានអនុញ្ញាតអោយប្រជាកសិករងាយស្រួលក្នុងការដំាដុះ និងចិញ្ចឹមសត្វ។ហើយតាមភូមិស្រុកនិមួយៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅពួកគាត់ចូលចិត្តជីកស្រះចិញ្ចឹមស្រីនិងយកធ្វើជាអាងស្តុកទឹកដើម្បីស្រោចដំណាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីនេះបើយោងហ្វេសប៊ុកCrayfish ខ្មែរបានសរសរបង្ហោះថា៖គំទុកស្រៈអោយទុំនេចោលអី ងាកមកសាកល្បងចិញ្ចឺមបង្កងប្រភេទថ្មីម្ដងមើ(មានលក់កូនពូជសំរាប់ចិញ្ចឹម1=2000៛)សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំសំរាប់ការចិញ្ចឹមTell.069504723 095333483

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *