សូមជួយគំាទ្រចម្លាក់ស្នាដៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នា!! តួអង្គ មានរិទ្ធី បារមី តាមថែរក្សា ការពារនាំលាភ នាំជ័យ សិរីសួស្តី ដល់អ្នកមាននិស្ស័យ ទឹកដៃស្អាត

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបើកបង្ហាញពីចម្លាក់ស្នាដៃកូនយើង ដែលសាងពីប្រភេទឈើ ខាងសិប្បកម្មយើងខ្ញុំមាន 4ប្រភេទឈើ
-សាងពីឈើខ្លឹមអំពិល
-សាងពីឈើខ្មៅ

-សាងពីដើមដៃខ្លា
-សាងពីក្រញូងអណ្ដែតទឹក
អានុភាពឈើ

-ខ្លឹមអំពិល :ប្រើខាងរកស៊ី ប្រកបការងារ
-ឈើខ្មៅ :ប្រើខាងការពារ ផ្លូវងងឹត អមនុស្ស អាប ធ្មប់ ឈ្នះអស់មារ

-ដើមដៃខ្លា :ប្រើខាងអំណាច ចាញ់ក្រាបផ្ដល់នូវថាមពលខាងស្មារតី
-ក្រញូងអណ្ដែតទឹក : ប្រើខាងរាសី ជួយនាំលាភ នាំសំណាង រាសីឡើង

       

ប្រសិនបងប្អូនត្រូវការមានចំនាប់អារម្មណ៏ចង់ជាវសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់

facebook:ព្រះមានបារមីខ្លាំង

លេខទូរសព្ទ័៖០៩២ ៨៥៥ ​៦៦៥                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *