មួយឈុតនេះ រ៉េត សារីតា បង្ហាញឈុតតំណាងជាតិលើឆាក ឃើញហើយបានដឹង!!

អាមេរិក៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកម្ពុជា បានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី «Miss Universe» នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ នៅពេលនេះ បវរកញ្ញាកម្ពុជា រ៉េត សារីតា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិ ដែលមានឈ្មោះថា «ទេពរួបរួម» នៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយនេះហើយ។ អ្វីដែលពិសេស បវរកញ្ញាកម្ពុជា បានបង្ហាញប្រកបដោយភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វាហាប់ និងជឿជាក់ ខណៈមហាជនខ្មែរកំពុងតែគាំទ្រពីចំងាយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *