ក្រុ​ មអ ភិ រក្ស ប្រ ទះដើ​ ម ឈើសមួ យដើ ម ដែលមានអា​ យុកា លរា ប់ពា ន់ឆ្នាំ!

ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មួយភាគធំប្រកបរបស់កសិកម្ម ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត។ កសិករប្រហែល ៧០ភាគរយ ពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិ សម្រាប់ផ លិ តអាហារ ថាមព ល ថ្ន ាំ សម្រាប់ពេលស្ថានភាពលំបា ក។ ព្រៃឈើក៏ផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៏ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ដល់មនុស្ស ព្រមទាំងស ត្វ។

បើតាមការស្រាវជ្រាវ ប្រទេសកម្ពុជា គ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយ ព្រៃឈើ ប្រមាណ ១០,៧លា ន ហិ កតា ដែល ៣៥ភាគរយជាផ្នែកព្រៃធម្មជាតិ នៃផ្ទៃដីទាំងមូល ដែលមានទេសភាព ព្រមទាំងលក្ខណៈពិសេស ដោយសំបូរទៅដោយសម្បត្ដិធម្មជាតិព្រមទាំងដើមឈើធំៗជាច្រើន ដែលមានអាយុ រា ប់រ យឆ្នាំ។មួយទសវត្សជាងចុងក្រោយនេះ កម្ពុជារងការកា ប់បំ ផ្លា​ ញ់ព្រៃ.ឈើ ពីសំណាក់ឈ្មួ ញ ព្រមទាំក្រុមហ៊ុនជាច្រើន ក្នុងរូបភាពអភិវឌ្ឍន៏ ដោយការ

បាត់បង់នោះ នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ២០០០ រហូតមកដល់ពេល បច្ចុប្បន្ននេះ ដែលធ្វើអោយមានការព្រួ យបា រម្ភជាខ្លាំង បើទោះជាមានការព្រ មា នពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ។​ ដើមឈើមួយដើម ដែលគេស្គាល់ថា ជាដើម ស្ពុង ដែលមានអាយុកាល រហូតទៅដល់ រា ប់ពា ន់ឆ្នាំទៅហើយ គឺពិតជាធំខ្លាំ ងណាស់។ ដើម ស្ពុង មួយដើមនេះស្ថិតនៅ តំបន់ដែន ជំរកស ត្វព្រៃ កែវ សីមា ដែលមានភូមិសា ស្រ្ដ នៅភូមិ ពូត្រំ សង្កាត់រមនា ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី។

ដែនជំរក ស ត្វព្រៃ កែវ សីមា នេះមានផ្ទៃដីជិត ៣០មុឺ ន ហិ កតា ដោយគ្រប់ដណ្ដប់លើឃុំ ចំនួន ៤ក្នុងស្រុក កែវ សីមា ក្នុងខេត្ដមណ្ឌលគិរី។ តំបន់នេះត្រូវបានគេសិក្សាស្រា វជ្រា​ វថា នឹងអាចជាតំបន់ ដែលមានសក្ដានុពលខ្ពស់ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ គម្រោងទេសចរណ៏ធម្មជាតិ ក្នុងពេលអនាគត។

\

Leave a Reply

Your email address will not be published.