អព្ភូតហេតុចម្លែក អ្នកជំនឿថាជាបារមីនាគមានពិត!

ជាធម្មតាបើតាមការជឿនូវជំនឿមានច្រើនបែបនិ ងសណ្ឋានខ្លាំងណាស់នៅលើពិភពលោកនេះ។ មានប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែគោរព និងជឿទៅលើជំនឿតាមបែបផ្សេងៗគ្នាដោយសុទ្ធតែមានហេ តុផលរៀងៗខ្លួនផងដែរ។

ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅអាសុីខ្លះ ដោយមិនមានច្រើននោះទេកំពុងតែប្រារព្ធ និងមានជំនឿយ៉ាងមុ តមាំទៅលើស ត្វនាគដែលជាសត្វដែលមានបារមីខ្លាំ ងក្លាមានអំណាចលើស ត្វទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះ អាស្រ័យទៅតាមការជឿរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។

ថ្មី២មានការភ្ញ ាក់ផ្អើលនឹងហេ តុរឿងច ម្លែកមួយដោយពេលព្រឹកឡើងឃើញមានស្នា មនិងដានអ្វីមួួយទំនងដូចជាល្មូ នអ្វីម្យ៉ា ងបានចូលមកកន្លែកអសនៈរបស់ផ្ទះពលរដ្ឋមួយ ដែលខ្លះគេអះអាងថាប្រហែលជាបា រមីនាគជាមិនខាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *