មហាជន ខ្លោ ច ចិ ត្ត! Miss Grand មីយ៉ាន់ម៉ា ហូរ ទឹ ក ភ្នែ ក កណ្ដាលឆាក អ ង្វរ ឱ្យអន្តរជាតិជួយប្រទេសខ្លួន…(មានវីដេអូ)

ម ហា ជ ន ភា គច្រើ ន សុ ទ្ធតែបានដឹងរួចមកហើយថាខណៈនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែ ត្រូវ បា ន រ ប ប យោ ធា ឡើង កា ន់ អំ ណា ច ដែលចាប់តាំង មា ន រដ្ឋ ប្រ ហារ មកប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាចេញមុខ ត វ៉ា ប្រ ឆាំ ង មិ ន សូ វ ជាលស់ថ្ងៃឡើយ ដោយ ហេ តុ ថា ពួ ក គេ មិ ន ពេញ ចិ ត្ត នូ វ រ ប ប ផ្ដា ច់ ការ ដែលដឹកនាំដោយក្រុម យោ ធា នោះ ។

យ៉ាងណាមិញ គេ ស ង្កេ ត ឃើ ញ ថា មាន បា តុ ករ ជាច្រើននាក់ដែលត្រូវ បា ន ក្រុ ម ទា ហា ន យោ ធា បា ញ់ ស ម្លា ប់ ដោយម ក ទ ល់ នឹ ង ពេលនេះមាន ប្រ មា ណ ជា ង ៣០០ នាក់ហើយ ត្រូ វ បា ន បា ត់ ប ង់ ជី វិ ត ព្រោះដើម្បីតែ ទា ម ទារ ល ទ្ធិ ប្រ ជា ធិ ប តេ យ្យ ជូនប្រទេសជាតិ ។

ក្នុងនោះដែរ មិនត្រឹមតែប្រជាជនធម្មតានោះទេដែល ចេ ញ មុ ខ ត វ៉ា ប្រ ឆាំ ង មិ ន គាំ ទ្រ រ ប ប យោ ធា សូម្បីតែតារាល្បីមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ក៏ ចេ ញ មុ ខ ត វ៉ា មិ ន រា ថ យ ឡើយ ទោះ បី ជា ត្រូ វ លះ ប ង់ ជី វិ ត ក៏ ដោយ ។

ទ ន្ទឹ ម នឹ ង នេះ បើងាកទៅមើលបវរកញ្ញា Miss Grand មីយ៉ាន់ម៉ា នាង Han lay ឯ ណោះ វិញ ថ្វី ដ្បិ ត នាង ជា ប់ កា ត ព្វ កិ ច្ច ទៅ ប្រ កួ ត នៅប្រទេសថៃក៏ដោយ ក៏បវរកញ្ញារូបនេះនៅតែ បា រ ម្ភ ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដែល កំ ពុ ង តែ ស្ថិ ត ក្នុ ង ស្ថា ន ភា ព អា ក្រ ក់ នោះ ។ តួ យ៉ា ង នៅ រា ត្រី គ្រ ង ម កុ ដថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ Miss Grand មីយ៉ាន់ម៉ា ចេញមកយំទាំង ខ្សឹ ក ខ្សួ ល នៅ លើ ឆា ក ប្រ កួ ត កម្មវិធី Miss Grand International ដើម្បី សុំ អ ង្វ រ ឱ្យ អ ន្តរ ជាតិ ជួ យ ប្រទេសនាងឱ្យ រួ ច ពី រ ប ប ដ៏ ឃោរ ឃៅ នេះឱ្យបា ន ឆា ប់ ៗ ហើយនាងសង្ឃឹមថាពិភពលោកនៅតែ ដោះ ស្រា យ ជួ យ ប្រទេសនាងបាន ។

ដូចគ្នានោះដែលសម្រាប់អ្នក គាំ ទ្រ ដែលបានឃើញបែបនេះ ម្នាក់ៗមាន អា រ ម្ម ណ៍ ក្ដុ ក ក្ដួ ល អា ណិ ត បវរកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់គ្នា ហើយថែមទាំងបានសរសេរសារ លើ ក ទឹ កចិ ត្ត ដ ល់ នា ងផងដែរដើម្បីឱ្យនាង រឹ ង មាំ ឡើង កុំ បា ក់ ទឹ ក ចិ ត្ត ព្រោះថាពិភពលោកនឹងមើលឃើញនូវ ទុ ក្ខ លំ បា ក របស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.