វេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាឡេស៊ីយកសក់មួយសសៃចេញពីបាតជើងរបស់កុមារម្នាក់ ដែលជាករណីកម្រ!

ម៉ាឡេស៊ី៖ ក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត បានជួបករណីប្លែកៗវាច្រើនដែលគួរឱ្យបារម្ភ ទាំងពេលមុន ពេលនេះ និងពេលខាងមុខ។ វេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ ដែលមកពី Slim River នៃទីក្រុង Perak បានយកសរសៃសក់ចេញពីបាតជើងរបស់កុមារម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសារព័ត៌មាន Harian Metro កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញាបានឱ្យដឹងថា វេជ្ជបណ្ឌិត Hanafi Yahya ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារមួយមកពី Sungai នាំកូនអាយុ ៨ឆ្នាំមកទទួលការព្យាបាល។ លោកបណ្ឌិត Hanafi ក៏ជាស្ថាបនិក Docmove ដែលជាសេវាកម្មជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនវ័យចំណាស់ និងក្រុមគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប គាត់បានរាយការណ៍ថា​ ឧប្បត្តិហេតុបានកើតឡើងនៅយប់ដំបូង នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅថ្មីរបស់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុមារនោះបាននិយាយប្រាប់ឪពុកម្តាយថាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅជើងខាងស្តាំរបស់ខ្លួន។ ពេលនោះឪពុកម្តាយបាននាំកូនទៅទទួលការព្យាបាល។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Hanafi បានប្រាប់ថាទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងថា ក្មេងនេះមានសក់នៅក្នុងបាតជើង តែក្មេងនោះអាចធ្វើចលនាបានធម្មតា។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះ តើសរសៃសក់ទន់ និងតូចបែបនេះ អាចចូលទៅក្នុងបាតជើងរបស់ក្មេងនោះបានដោយរបៀបណា?”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុមារនោះត្រូវបានទទួលការវះកាត់ទ្រង់ទ្រាយតូចត្រឹមរយៈពេល ១៥នាទី ដើម្បីទាញយកសក់ចេញ។ បន្ទាប់ពីការវះកាត់យកសក់ប្រវែង ១,៥ សង់ទីម៉ែត្រពីបាតជើងបានដោយជោគជ័យ លោកបណ្ឌិត Hanafi បានរំឭកពីឧប្បត្តិហេតុនេះថាជាករណីចម្លែកមួយ ដែលលោកបានព្យាបាល។ នេះក៏ជាលើកទីមួយដែរ ដែលគាត់បានយកសក់ចេញពីបាតជើងរបស់មនុស្សម្នាក់។ ទោះបីជាករណីបែបនេះអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងកម្រក៏ដោយ វាមិនមែនជាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានគេហៅថា បំបែកសក់ (hair splinter) ឬ រអិលសក់ (hair sliver)។ រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលសរសៃសក់ឆ្លងកាត់ស្រទាប់ខាងលើនៃស្បែក។ នេះអាចស្តាប់ទៅដូចជាការរងរបួសស្រាលហើយគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលមានសក់នៅក្រោមស្បែកត្រូវបានគេដឹងថា មានការឈឺចាប់ខ្លាំងហើយអាចបណ្តាលវារុលទៅកាន់តែជ្រៅ ប្រសិនបើបានព្យាបាលមិនទាន់ពេលវាអាចរំកិលទៅកន្លែងផ្សេងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមរបាយការណ៍ពីទស្សនាវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់ មានករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល ដែលបុរសម្នាក់បានទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីគាត់មានការឈឺចាប់នៅកែងជើងខាងស្តាំរបស់គាត់ ដែលកាន់តែឈឺខ្លាំងនៅពេលគាត់ដើរ។ ការឈឺចាប់គឺបណ្តាលមកពីសក់ដែលជ្រុះបាន កប់ចូលទៅក្នុងបាតជើងរបស់គាត់។ ការកាត់សក់ជាធម្មតាចុងវាស្រួចនិងអាចមុត ពេលណាចុងវារុលចូលតាមរន្តញើសធ្វើឱ្យសក់នោះងាយចូលក្នុងស្បែកយើង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ World of Buzz

Leave a Reply

Your email address will not be published.