ចង់ដឹងជំងឺកូវីដ19 នឹងចប់រលា យបា ត់នៅពេលណា? ពេលនេះលោកសោម ឆាយ៉ា បានជួបចោទសួរទៅបណ្ឌិតហុងស៊ុយល្បីឈ្មោះថា…(មានវីដេអូ)

កាលពីយប់ម្សិលមិញកន្លងទៅថ្មីៗនេះ បណ្ឌិតហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកគ្រូ ឡុង ណាលី បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោក សោម ឆាយ៉ា តាមរយ៖ការនិយាយឡាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក ដែលអ្នកទាំងពីរបានជជែកអំពីប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ លោក សោម ឆាយ៉ា បានលើកឡើងអំពីការព្យាករណ៍របស់អ្នកគ្រូ ណាលី កាលពីចុងឆ្នាំ2019 ដែលបានព្យាករណ៍ត្រូវអំពីករណីជំងឺចម្លែកនឹង ផ្ទុះ ឡើង ដែលជំងឺនោះត្រូវបានគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជាជំងឺកូវីដ19 ដែលវាបានឆ្លង រា ត ត្បា តនៅពាសពេញពិភពលោកតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកសោម ឆាយ៉ា ក៏បានសួរជាសំនួរទៅកាន់អ្នកគ្រូ ណាលី អំពីរោគ រា ត ត្បា តជំងឺកូវីដ19 ថាតើវានឹងចប់ទៅវិញនាពេលណា? អ្នកគ្រូណាលី បានឆ្លើយតបឲ្យដឹងថារោគរា ត ត្បា តនេះនឹងចប់ទៅវិញនៅដំណាច់ឆ្នាំ 2021 នេះ។ អ្នកគ្រូបានបកស្រាយថា នេះក៏ដោយសារតែឆ្នាំជូត នៅហាក់ជាមួយនឹង ឆ្នាំឆ្លូវ ដូចនេះទាល់តែដាច់ឆ្នាំឆ្លូវនេះ ទើប…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកគ្រូបានសង្ខេបដោយខ្លីថា ៖ “នៅក្នុងឆ្នាំ2022 គឺលែងអីវិញហើយ ប្រក្រតីវិញអស់ហើយ។”ដូចនេះតាមការព្យាករណ៍របស់អ្នកគ្រូ ណាលី ស្ថានភាពជំងឺ រា ត ត្បា តលើពិភពលោកនឹងប្រែជាប្រក្រតីវិញនៅចាប់ពីឆ្នាំ 2022 តទៅ… ដែលពិភពលោកនឹងត្រូវហែលឆ្លង ទុ ក្ខ លំ បា កនៅឆ្នាំ 2021 មួយឆ្នាំទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ទោះបីជា បែបនេះក្តី សូមប្រជាពលរដ្ឋយើង គ្រប់ៗគ្នា ត្រូវអនុ វត្ត គោរព និង ស្តាប់តាម ការណែ នាំ របស់ក្រសួ ងសុ ខាភិ បាលយើង ជាដាច់ខាត ជាពិសេសនោះ ត្រូវគោរពរក្សា គោ លការ ណ៌ 3ការពារ 3កុំ និង ពាក់ម៉ាស់ ជាប់ជានិច្ច ពេលចេញទៅខាងក្រៅ (តាមសាធារណៈ) និង រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព (កុំនៅ ជុំៗ មានមនុស្សច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយបានខ្ជ ប់ខ្ជួ ន ជានិច្ច ។ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រូណាលី សូមទស្សនាវីដេអូរពីការនិយាយសំណេះសំណាលគ្នារវាងលោកសោម ឆាយ៉ា និង អ្នកគ្រូបណ្ឌិតហុងស៊ុយ ខាងក្រោមនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *