មិនគួរឲ្យជឿទេ! លើលោកមានមនុស្សអា យុ២៥៦ឆ្នាំ លោកកំពុងរ ស់នៅប្រទេសចិន និងបង្ហើ បរូបមន្តអា យុវែង

ស្ទើតែពុំជឿទាល់តែសោះថា នៅលើលោកនេះមាន​មនុស្សដែល​មានអាយុវែង រហូតដល់ទៅ ២៥៦ ឆ្នាំ។ តើអ្នកធ្លាប់លឺឈ្មោះ Li Ching-Yuen ដែររឺទេ ? គាត់គឺជា​បុរសដែល​មានអាយុវែងជាងគេបំផុត​នៅលើពិភពលោក ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយ។

យោងតាម​កំណត់ត្រាពិភពលោក បានធ្វើការកត់ត្រាថាលោកតា Mbah Gotho ដែលមានអាយុ ១៤៥ ឆ្នាំ គឺជាមនុស្សដែលមាន អាយុវែងជាងគេ ប៉ុ​ន្តែនៅមានមនុស្សដែលមាន អាយុច្រើនជាងនេះទៀត។ លោកតា Li Ching-Yuen រស់នៅប្រទេសចិន ត្រូវបានគេដឹងថា ជាមនុស្សដែលមានអាយុវែងបំផុតគឺ ២៥៦ ឆ្នាំ ហើយនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយទេ។ ស្តាប់ទៅពិតជាមិនគួរអោយជឿទាល់តែសោះ ព្រោះកម្រនឹងមានមនុស្សដែលមានអាយុ ១០០ ឆ្នាំណាស់ ចុះទំរាំ ២៥៦ ឆ្នាំ។

លោកតា Li Ching-Yuen បានចាប់ផ្តើមធ្វើការជា គ្រូឳសថបុរាណ តាំងពីអាយុជាង ១០ ឆ្នាំម្ល៉េះ គាត់បានប្រមូលឳសថបុរាណដូចជា lingzhi goji berry យិនស៊ិនព្រៃ he shoo wu ហើយនឹង gotu kola ហើយនឹង​ ឳសថបុរាណផ្សេងទៀត ដែលបេះមកពី​ជួរភ្នំ​នៅប្រទេសចិន។ គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ Kansu Sansi Tibet Annam Siam និង Manchuria ដើម្បីដើរប្រមូល​ឳសថបុរាណផងដែរ។ គាត់ដឹងអំពីលក្ខណៈ​សម្បត្តិផ្សេងៗ​នៃឳសថ និងដឹងពីវិធីដែលធ្វើអោយអាយុវែង។

Leave a Reply

Your email address will not be published.