កូ នភ្លោះប្រុសស្រីវ័យ ៥ឆ្នាំ ត្រូវឪពុកម្តា យផ្សំ ផ្គុំ រៀបការឲ្យព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)

ទីបំផុតឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេទាំងពីរ ក៏បានសម្រេចចិត្តផ្សំផ្គុំឲ្យមានជាពិធីមង្គលការនេះឡើង ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី៥ កញ្ញា កន្លងទៅនេះ ក្នុងខេត្ត Ang Thong ភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ ទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់ (ដូចទៅនឹងពិធីមង្គលការមនុស្សធំដែរ) ដោយក្នុងនោះ មានជាបណ្ណាការ លុយ មាស មួយចំនួនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Parinya Khemachit ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា ពិធីមង្គលការសម្រាប់កូនភ្លោះប្រុសស្រីដ៏ក្មេងខ្ចីនេះ នឹងនាំឲ្យពួកគេទាំងពីរទទួលបាន សុខភាពល្អ និង អនាគតរីកចម្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«វាគឺជាជំនឿរបស់ពួកយើង ដែលពិធីមង្គលការគួរតែរៀបចំសម្រាប់កូនភ្លោះប្រុសស្រីនេះ។ វានឹងនាំឲ្យពួកគេជួបតែសំណាងល្អក្នុងជីវិត និងសុខភាពល្អ។ នេះគឺជាជំនឿពីដូនតាយើងមក» លោក Parinya Khemachit និយាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការអះអាងពីអាណាព្យាបាល (ឪពុកម្តាយ) នៃកូនភ្លោះប្រុសស្រីខាងលើនេះ ក៏បានលើកឡើងដែរថា នៅពេលដែលសម្រាលបានកូនភ្លោះទាំងពីរ ពួកគាត់រួមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ ក៏នឹកដល់រឿងអ​​ បិ យជំ នឿពី ដូនតា ហើយក៏នឹងមានគម្រោងថា នឹងរៀបការឲ្យពួកគេទាំងពីរ ដើម្បីជម្ រះក ម្មពា រពីជា តិមុន នៅពេលដែលពួកគេរាងធំបន្តិចផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *