ការកែច្នៃធ្វើចង្ក្រាន្ត ដែលមានផ្សែងតិច ផ្តល់កំដៅភ្លើងខ្លាំងល្អ សន្សំសំចៃអុស ប្រើប្រាស់បានយូរ និងចំណាយអស់តិច!

ការកែច្នៃធ្វើចង្ក្រាន្ត ដែលមានផ្សែងតិច ផ្តល់កំដៅភ្លើងខ្លាំងល្អ សន្សំសំចៃអុស ប្រើប្រាស់បានយូរ និងចំណាយអស់តិច!

បងប្អូនអាចមើលពីរបៀបធ្វើតាមរយៈរូបភាពនីមួយៗបាន។

ប្រភព៖ ช่างแดง เทพนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *