ពស់វែករាប់រយក្បាលបើកវែក ក្នុងទ្រុងជាមួយបុរសដ៏ក្លាហានម្នាក់…(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបុរសម្នាក់នៅប្រទេសថៃបានចុះទៅក្នុងទ្រុងពស់វែកគ្រប់ពណ៌គ្រប់កម្រិតជាតិពិសមានទាំងពិសខ្សោយ និងខ្លាំងនៅត្រៀមត្រាក្នុងទ្រុង។ គាត់ដើររើសពស់ម្តង១ៗធ្វើមើលតែដើររើសឥវ៉ាន់នៅតាមផ្សារទំនើប ហើយចំណែកឯរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនោះទាំងមូលឃើញថាមានព ស់ខ្លះនៅសភាពមិនទាន់សាំង តម្រូវអោយទុកបន្តទៀត។ តាមរយះខ្លីបនេះដដែល បានបង្ហាញថាគាត់ដើររើសពស់ដែលសភាពសាំងខ្លះៗដើម្បីយកច្រកចូលបេត្រៀមយកទៅសម្តែងអោយភ្ញៀវទេសចរណ៍ទាំងឡាយបានទស្សនាកំសាន្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ សង្កេតឃើញថាព ស់នេះមានពណ៌ខុសៗគ្នា តាមមើលប្រហែលជាកម្រិតពិសរបស់វាមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេពិតជាប្រថុយដូចតែគ្នាតែម្តងក្នុងពេលសម្តែងជាក់ស្តែងវាអាស្រ័យទៅលើភាពសាំងក៏ដូចចាបច្ចេកទេសរបស់លោកគ្រូចាប់ពស់ដ៏បុិនប្រសប់នេះឯង។ ចំពោះបច្ចេកទេសនេះមិនទាន់មានអ្នកណាអាចយល់បានទេព្រោះពស់ទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនហ៊ានជាមួយគ្រូនេះតែម្តងគ្រាន់តែបើកវែកដាក់គាត់តែមិនហ៊ានធ្វើអីគ្រូនេះទាល់តែសោះមានខ្លះវាងើបក្បាលងងក់ដាក់គាត់តែបែរជាត្រូវលោកគ្រូនេះទះក្បាលអោយអោនចុះទៅវិញហាក់ដូចជារឿងកប្លែងយ៉ាងអញ្ចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   

បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.