ចម្លែកណាស់! ក្មេងស្រីម្នាក់ ក្លាយជាមនុស្សអស្ចារ្យ ដោយសារតែក្លាហានក្នុងការធ្វើរឿងមួយនេះ

ឥណ្ឌា៖ ក្មេងស្រីតូចមានមិត្តពស់វែក៦ក្បាល ហើយរស់នៅជាមួយពួកគេ។ នៅប្រទេសឥណ្ឌា រដ្ឋពីហ៊ីម៉ាហ្កាលប្រាដេស ក្មេងស្រីតូចកំពុងលេងជាមួយពស់វែក ៦-៧ ក្បាល។ នាងទើបតែមានអាយុ ៨ ឆ្នាំ ហើយចាប់ផ្តើមលេងនៅអាយុ ៣-៤ ឆ្នាំ។ឈ្មោះរបស់ក្មេងស្រីនេះគឺ ចាលូល នាងបានចេញពីសាលាដោយសារតែពស់ ព្រោះនាងមិនដែលចង់អោយមិត្តភក្តិនាងដែលពស់នៅផ្ទះតែឯងពេញមួយថ្ងៃទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ម្នាក់ៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងចូលចិត្តចំណង់ចំណូលចិត្តនេះ។ កាជុល ចាប់ផ្តើមថ្ងៃជាមួយពស់វែក ហើយបញ្ចប់ថ្ងៃដោយពស់វែក។ ម្តាយ Kajol ចង់ឲ្យ Kajolក្លាយជាក្មេងស្រីដែលមានការអប់រំល្អ បានច្រើនសូត្រដូចក្មេងដ៏ទៃ។ នាងជាសមាជិកគ្រួសារក្រីក្រហើយមានបងប្អូន ២ នាក់ស្រី ៤ នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ម្តាយនាងបាននិយាយថា“ យើងមិនមានភ្ញៀវច្រើនទេ។ អ្នកជិតខាងមិនចូលចិត្តពស់ចិញ្ចឹមរបស់យើងទេ ដូច្នេះពួកគេនៅឆ្ងាយ។”យើងមិនប្រកាន់ច្រើនទេ ប៉ុន្តែវាគួរឱ្យសោកស្តាយសម្រាប់ Kajol ។ កុមារផ្សេងភ័យខ្លាក្នុងការមកជុំនិងលេងជាមួយនាង។ នាងមិនដូចក្មេងដទៃទៀតទេ។ ម្តាយដែលមានការព្រួ យបា រម្ភរបស់នាងបានបន្ថែមថា នាងនឹងពិបាករកប្តីនាពេលអនាគត ប្រសិនបើនាងមិនឈប់លេងជាមួយពស់ទេ› ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ឪពុករបស់ Kajol ឈ្មោះ Taj Mohammad បច្ចុប្បន្នមានអាយុជិត ៥០ ឆ្នាំបានធ្វើការជាអ្នកចាប់សត្វពស់របស់ Ghatampur អស់រយៈពេល ៤៥ ឆ្នាំហើយ។ គាត់បានបញ្ជូនជំនាញរបស់គាត់ទៅកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ ឈ្មោះហ្គុលបា អាយុ ៣១ ឆ្នាំរួចទៅហើយ។ លោក Taj បានមានប្រសាសន៍ថា“ យើងជួយប្រជាជននៅតំបន់នោះ ហើយចាប់ពស់ដែលបានចូលក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ” ។ ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកចាប់ពស់ ឪពុករបស់គាត់គឺជាអ្នកចាប់ពស់។ វាជាអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់យើង ហើយយើងមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលយើងធ្វើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ថាំបុរាណបានមកពីស្លឹករបស់រុក្ខជាតិព្រៃដែលនៅតែជាអាថ៌កំបាំងកំពូល។ វាត្រូវបានគេធ្វើឱ្យម៉ត់ហើយលាយជាមួយប៊ឺនិងម្រេចខ្មៅ។ បន្ទាប់មកវាត្រូវបានគេបរិភោគនិងត្រដុសលើមុខរបួស។ Taj បាននិយាយថា“ ប្រសិនបើថ្នាំត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងឆាប់រហ័ស វានឹងជួយស ង្រ្គោះអ្នក” ។ វាបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំជាច្រើនដងហើយវាហាក់ដូចជាដំណើរការសម្រាប់កូនស្រី Kajolផងដែរ។សូមបញ្ចាក់ថាចំណងមិត្តភាពរបស់នាងជាមួយសត្វដូចជាស្និតស្នាលនឹងគ្នាណាស់ មើលទៅពស់ក៏ដូចជាចូលចិត្តនាងខ្លាំងណាស់ដែរ។ ចាប់តាំងពីមានមិត្តភាពរបស់នាងជាមួយពស់មកនាងធា្លប់មានរបួសលើពោះថ្ពាល់និងដៃរបស់នាង តែបានជាសះស្បើយវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

          

Leave a Reply

Your email address will not be published.