ចុះទៅជួយពស់វែកធ្លាក់ចូលអណ្តូង…(មានវីដេអូ)

ប្រទេសឥណ្ឌា៖ បុរសមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះ Akash Jadhav ជាអ្នកគ្រ ប់គ្រងសមាគមស ង្គ្រោះស ត្វព្រៃ (អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល) ។ ពួកគាត់បានចុះជួយស ត្វព ស់មួយដ៏ធំដែលបានវាធ្លា ក់ចូលក្នុងអណ្តូងដ៏ជ្រៅមួយ។ ពលរដ្ឋមានការភ្ញា ក់ផ្អើលនឹងពួកគាត់ដែលមានការតស៊ូក្នុងការចុះទៅជួយស ត្វដែលកា.ចនិងមានពិសខ្លាំ ងយ៉ាងដូច្នេះ។

ពួកគាត់បាននិយាយថាពួកគាត់ជាសមាគមន៍មួយដែលចុះជួយ ស ត្វព្រៃផ្សេងៗគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវការជំនួយ ពោលគឺដូចជាព ស់មួយនេះយ៉ាងអញ្ចឹង។ យើងអាចសង្កេតឃើញបានថា អ្នកដែលចុះទៅជួយព ស់នោះ ពិតជាលះបង់ខ្លាំ ងណាស់ ព្រោះថាព ស់នេះវាមិនដឹងគុណស្រ័យអ្វីនោះទេ ដែលគេខំជួយហើយបែរជាចង់បកក្បា លចង់ចឹ កបុរសដែលជួយនោះថែមទៀតផង។


បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *