អំភើបណាស់! មើលវីដេអូនេះហើយ ចង់ឡើងជាតិស្ករតែម្តង ផ្អែមល្ហែមមែនទែន…(មានវីដេអូ)

មានការចែកចាយវីដេអូមួយ ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ទោះបីជាត្រូវប្រើជីវិតបែបសាមញ្ញជារៀងរាល់ថ្ងៃ រស់នៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ យល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ក៏សប្បាយគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុភមង្គល កើតចេញពីអារម្មណ៍ពិសេសម្យ៉ាង ដែលអ្នកគ្មានចំពោះនរណាក្រៅពីគាត់។ បើអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍បែបនេះមែន សូមថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្ស ពេញចិត្តនូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមាន ធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនស្រលាញ់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការពិតណាស់មនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាត្រូវការ មនុស្សស្រីដែលមានភាពទន់ភ្លន់ ផ្អែមល្ហែមដោយចេញពីចិត្តនោះពួកគេនឹងចង់ក្បែរអ្នក។ នៅពេលដែលមនុស្សស្រីមានភាពផ្អែមល្ហែម ទន់ភ្លន់ គួរឲ្យស្រឡាញ់នោះ មនុស្សប្រុសនឹងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ ធូរស្រាលបន្ទាប់ពីបាននៅជាមួយអ្នកហើយ។

ស្នេហាសមបំណងអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានដែរ ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងមិនអាចកើតឡើងតាមការចង់បានរបស់មនុស្សយើងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *