តាមទាន់ប្រពន្ធកំពុងតែឱបថើបកៀកកើយជាមួយអ្នកថ្មី…(មានវីដេអូ)

កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៦ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០២១នេះមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់ដោយបុ រស ម្នាក់បានអះអា ងថាខ្លួនជាប្តីបានតាមទា ន់ប្រពន្ធខ្លួនបានលួ​ ចចេញមានអ្នកថ្មី ដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាប្ដីកេី តទុ ក្ខមិនសុខចិត្ត ព្រោះតាមទាន់ប្រពន្ធកំពុងតែឱបថើបកៀកកើយជាមួយអ្នកថ្មី នៅក្នុងក្លឹបមួយកន្លែង នៅផ្លូវវេ ង ស្រេង ក៏ ហៅចេញម កក្រៅ ឈ្លោះប្រកែ កគ្នាផ្អេីល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់សមត្ថ កិច្ចប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យទី៣​ ចុះជួយអ ន្តរាគ មន៍នាំខាងស្រីទៅប៉ុស្តិ៍​ដេី ម្បីសម្របសម្រួ ល​ ​។ #សារព័ត៌មានហង្សតូច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.