ឆ្ងល់ចេះតែបាត់មាន់មិនលួសថ្ងៃ! មិនអស់ចិត្ត យប់មួយលបទៅមើលឃើញភ័យញ័រខ្លួន…(មានវីដេអូ)

វៀតណាម៖ មានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងហេ តុការណ៍មួយនៅឯភូមិមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលម្ចាស់ផ្ទះជាលោកយាយម្នាក់ដែលមានវ័យចំនាស់បានរអ៊ូច្រើននឹងចំនួនមាន់របស់លោកយាយ។ តាមការសាកសួរបានអោយដឹងថា លោកយាយជារឿយៗបានបា ត់មាន់មួយយប់យ៉ាងហោចណាស់អស់ពីរទៅបីក្បាល ដោយឆ្ងល់ពេកយប់មួយក៏បានលបទៅមើលស្រាប់តែប្រទះនឹងរឿងមិននឹកស្មានដល់។ ក្នុងនោះ មានក្មេងមួយក្រុមដែលត្រូវលោកយាយហៅមកដើម្បីពិភាក្សានិងជួយលោកយាយក្នុងរឿងមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លុះក្រោយមក ដោយមិនបង្អង់ពេលយូរលោកយាយបានប្រាប់ក្មេងៗប្រុសៗអស់នោះថាមានព ស់ថ្លាន់មួយចូលមកសំងំក្នុងបរិវេណផ្ទះគាត់ ហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់បា ត់មាន់ជាច្រើនក្បា លមិនចេះលួស។ បន្តិចមកប្រុសៗជំ ទង់មួយក្រុមក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅចា ប់ព ស់ថ្លាន់មួយនោះ ហើយក៏មានម្នាក់និយាយថាព ស់នេះទំហំវានៅស្ទើរនៅឡើយហេតុអីបានជាវាឆី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មាន់អស់ច្រើនស ម្បើមម្ល៉េះ។ ក្រោយមកក៏កើតចិត្តស ង្ស័ យថាប្រហែលជាមានព ស់បន្ថែមទៀត ព្រោះវាមិនសមទេដែលមួយក្បា លសុីមាន អស់ច្រើនយ៉ាងនេះ។ មានឯណា! ក៏នាំគ្នាទៅគា ស់ទុុយោទឹកក្បែរនោះដែលគេទុកចោ លនោះ ស្រាប់តែធ្ងន់ខុសធម្មតា យកមកកា ត់មើលទាញមកឃើញព ស់វែកមួយសម្បុកសំងំនៅ និងចូលដៃជាមួយពស់ថ្លាន់នោះ ឆីមាន់យាយអស់ជាច្រើនក្បា លនោះហើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.