កូនខ្មែរដំបូងគេបំផុត ដែលធ្វើការនៅក្រុ មហ៊ុ ន Microsoft របស់មហាសេដ្ឋី Bill Gates!

កំពូលមហាសេដ្ឋីចិត្តធម៌ Bill Gates បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ នៅប្រទេសអាមេរិក ជាមួយលោក Paul Allen ហើយសព្វថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចណាស់បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះ ខណៈទទួលបានប្រាក់ខែមិនតិចនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អ្វីដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងមានមោទនភាពនោះគឺ កូនខ្មែរមួយរូបតែមួយគត់ បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់កំពូលមហាសេដ្ឋីចិត្តធម៌ Bill Gates ខណៈកាន់ដំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីនោះទៀត។កូនខ្មែរតែម្នាក់គត់ ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះ មានឈ្មោះថា យី សុជាតិ ដែដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Maharashi University of Managemnet នៅប្រទេសអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោក យី សុជាតិ មានជំនាញពិសេសផ្នែក Softwear ដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏បន្តធ្វើការជាអ្នកទទួលបន្ទុក Web Application នៃក្រុមហ៊ុនធំ១ទៀតគឺ Startup នៅសហរដ្ឋអាមេរិច។ ហើយសព្វថ្ងៃនេះ លោកជាវិស្វករខ្មែរដំបូងគេដែលបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Microsoft កាន់តួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូប។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោកមានបទពិសោធន៍ការងារនិងសមត្ថភាពមិនធម្មតារយៈពេល ៩ឆ្នាំ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយ ក្សមួយនេះផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.