ដើមស្វាយផ្លែធុរេន គណនីមួយបានចែករំលែកពីរបៀបដាំ និងហេតុផលដ៏គួរឲ្យអស់សំណើច!

វាពិតជារឿងមួយប្លែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលផ្លែធុរេនអាចផ្លែនៅលើដើមស្វាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​តែមិនទាន់ដឹងទេថាវាយ៉ាងណានោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង គណនីមួយឈ្មោះថា Kalib9​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានសរសេររៀបរាប់ដូចខាងក្រោមថា៖

មុនដំបូងគិតថានឹងកាប់វាចោលព្រោះអស់សង្ឃឹម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​ ដាំប៉ុន្មានឆ្នាំហើយនៅមិនធំគ្មានផ្លែសោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាំបាន៣ឆ្នាំក៏យកចំណេះដឹងមកចែករំលែកគ្នាបន្ត ៖ ត្រូវដាំកន្លែងដែលចង្អៀតបន្តិច ពន្លឺថ្ងៃសមល្មម មិនបាច់បាញ់ថ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាត់តែមែកបន្តិច

ឆ្នាំទី១ស្រោចទឹកបន្តិចបន្តួច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំទី២ថែរូបរាងដើមឱ្យស្អាត ឆ្នាំទី៣ពេលមែករឹងមាំក៏ទៅផ្សារទិញទុរេនមកចងភ្ជាប់ជាមួយមែកតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចង់បានពូជអីទិញយកមកចងភ្ជាប់ជាការស្រេច​​​​​​​​​​​​​​​ #ងាយៗ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.