សត្វខ្លា ធ្លាប់តែចាប់សត្វដទៃធ្វើជាចំណី មានអីស៊យធំ ឡើងដើមឈឺ ប៉ះសត្វស្វាធាក់ចុះដីឡើងអន់ចង់តែម្តង…(មានវីដអូ)

បើយោង​តាម​វីដេអូដែលបានចែកចាយក្នុងបណ្តាញសង្កមទាក់ទងទៅនឹងសត្វខ្លា។ដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាខ្លា​គឺជា​ស្តេច​ព្រៃ ដែល​អាច​មាន​សមត្ថភាព​ចាប់​សត្វ​ផ្សេងៗ ស៊ី​ជា​អាហាររបស់វាបាន​យ៉ាង​ងាយ។ ពេលខ្លះទោះសត្វនោះមានមាឌធំជាងវាក៏ដោយក៏វាអាចស៊ីបានដែរព្រោះថាវាជាសត្វសាហាវជាគេក្នុងព្រៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្បិតតែវារស់នៅលើ​គោកតែ​ពេល​ខ្លះ​វាក៏​អាច​ប្រមាញ់​សត្វ​ក្រពើ​នៅក្នុង​ទឹកមកធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួនវា​ផងដែរ។ ប៉ុន្តែដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងថា​​វា​មិន​ភាព​ស្ទាត់ជំនាញ​នៅលើ​ដើមឈើ​នោះ​ទេ ដូច​ជា​សត្វ​ខ្លា​មួយ​ក្បាល​ក្នុងវីដេអូនេះ វា​ព្យាយាម​​ចាប់​សត្វ​ស្វា​នៅលើ​ដើមឈើ រហូតដល់​អស់​ជំហរ​ធ្លាក់​មក​ដី​វិញ​។​ សត្វស្វាជាសត្វដែលរហ័សរហួនណាស់ទើបខ្លាចាប់វាមកធ្វើជាចំណីមិនបានហើយចុងក្រោយក៏ត្រូវធ្លាក់មកលើដីឡើងអន់ចង់តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.