មោទនភាព! លោកឈុន សុធារ៉ា​ បង្ហាញខ្លួនលេីកដំបូងក្នុងនាមជាកីឡាករ កីឡាកាសអាជីព​នៅសង្វៀនកីឡាកាសល្បីលំដាប់ពិភពលោក…(មានវីដេអូ)

បើយោងតាមបណ្តាយសង្គមបានឲ្យឃើញថា«ទៅដល់ណាមិនភ្លេចជាតិខ្មែរ 🇰🇭 🇺🇸 ឈុន សុធារ៉ា​ (Sotheara Chhun) បង្ហាញខ្លួនលេីកដំបូងក្នុងនាមជាកីឡាករកីឡាកាសអាជីព​ នៅសង្វៀនកីឡាកាសល្បី AEW នាសហរដ្ឋអាមេរិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងចាប់ដៃគូជាមួយ VSK។

ឈុន សុធារ៉ា​ ដែលមានសូរសៀងខ្មែរដែលកើតនៅអាមេរិក និងរស់នៅអាមេរិក ។
កាន់តែនឹករលឹកដល់ខ្មែរ សុធារ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានស្លៀកខោរូបអង្គរវត្តទៀតផង»៕

ប្រភព៖AEW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *