គំនិតល្អមែន! ច្នៃប្រឌិតប្លាស្ទិកឡើងវិញ ជារបស់របរប្រើប្រាស់បានជាច្រើន

ដបប្លាស្ទិកជារបស់ដែលមនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែរបស់នេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំង បើមិនមានការទុកដាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវ ឬច្នៃប្រឌិតប្រើប្រាស់ឡើងវិញទេនោះ។ ដូចនេះហើយ ដើម្បីជួយថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងឱ្យនៅតែល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះ យើងសូមលើកមកបង្ហាញនូវការច្នៃប្រឌិតប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកឡើងវិញមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីបរិស្ថាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ដឹងថាជាការច្នៃប្រឌិតបែបណាខ្លះនោះ សូមទស្សនាដូចខាងក្រោម៖
១.ច្នៃជាឧបករណ៍ទ្រទូរស័ព្ទពេលកំពុងសាក

២.ច្នៃជាគម្របពេលវេចខ្ចប់របស់ប្រើប្រាស់

៣.ច្នៃជាប្រអប់ដាក់របស់ក្មេងលេង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.ច្នៃជាឧបករណ៍បាចទឹកនៅក្នុងសួនច្បារ

៥.ច្នៃជាថូដាំផ្កា

៦.ច្នៃជាតម្រងតែ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧.ច្នៃជាឧបករណ៍ចម្រាញ់យកតែផ្នែកលឿងនៃស៊ុត

៨.ច្នៃជាឧបករណ៍ការពារភក់ខ្ទាតពីកង់ប្រឡាក់ខោអាវ

៩.ច្នៃជាឧបករណ៍ការពារម្រាមដៃពេលហាន់ ឬចិតបន្លែផ្លែឈើ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០.ច្នៃជាឧបករណ៍ដាក់ទូរស័ព្ទ

១១.​ច្នៃជាឧបករណ៍ដាក់អេប៉ុងឱ្យហូរទឹកចេញ

១២.ច្នៃជាឧបករណ៍ចូក
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៣.ច្នៃជាប្រអប់ដាក់ខ្មៅដៃ

១៤.ច្នៃជាឧបករណ៍ការពារ Camera Len

១៥.ច្នៃជាឧបករណ៍ជួយពង្រីកប្រវែងក្បាលរ៉ូប៊ីនេ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៦.ច្នៃជាឧបករណ៍ការពារទូរស័ព្ទពីភក់ និងភ្លៀង

១៧.ច្នៃធ្វើជាទូក
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Wtfintheworld

Leave a Reply

Your email address will not be published.