សូមជួយគំាទ្រផលិតផលខ្មែរ ដើម្បីផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់កសិករខ្មែរដើម្បីអោយគាត់មានកំលាំងចិត្ត

ការតស៊ូព្យាយាម គង់បានសម្រច! ពេលនេះ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចេញជាលទ្ធផលហើយ សង្ឃឹមថា បងប្អូនទាំងអស់ចូលបន្តគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ ដើម្បីផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់កសិករខ្មែរ ធ្វើយ៉ាងណាអោយគាត់បន្តពង្រីកផលិតកម្ម ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបន្លែសព្វថ្ងៃ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីធានាស្តង់ដាសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និង កាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែដែលមិនមែនគុណភាពត្រឹមត្រូវ។ ទំនាក់ទំនងលក់ដុំ និង រាយ ៖ 099/070 884414) ទីតាំង ៖ ទល់មុខច្រកខាងលិចផ្សារចំការដូង។ ប្រភពពី pressnews

Leave a Reply

Your email address will not be published.