នេះជាគំរូល្អ!!! ក្មេងពិការដៃ ជើង ជិះលើរទេះ អាចប្រែក្លាយខ្លួនជាវាគ្មិនលើកទឹកចិត្តល្បីឈ្មោះ…(មានវីដេអូ)

នៅលើលោកយើងនេះមនុស្សកើតមកមានវាសនានិង មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាមានមនុស្សខ្លះកើត មកមិនមានជំងឺមកតាម អវៈយវៈល្អតែនៅតែមិនចេះពេញចិត្តនិងជីវិតខ្លួនឯង ហើយថែមទាំងមិន មានភាពតស៊ូ ខណៈពេលដែលមានមនុស្សពិការមួយចំនួនតស៊ូព្យាយាមដើម្បីសម្រេចនៅក្ដីស្ររមៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ភាពពិការមិនមែនជាបញ្ហារបស់មនុស្សដែលពិការនោះទេ ភាពពិការពិតប្រាកដរបស់មនុស្សនោះគឺ ពិការចិត្តគំនិត ខួលក្បាល និង បេះដូង ។ មនុស្សពិការជាច្រើនតស៊ូជំនះភាពលំបាក តស៊ូដើម្បីសម្រេចនៅក្ដីស្រមៃ ចុះមនុស្សដែលមានរាងកាយមាំមួនសុខភាពល្អ ហេតុអ្វីត្រូវអស់សង្ឃឹម ហេតុអ្វីត្រូវចុះចាញ់បើគ្រប់គ្នាធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Sparsh Shah កើតមកភ្លាមមានជំងឺបាក់ឆ្អឹងភ្លាមហើយវាគឺជាប្រភេទហ្សេនម្យ៉ាងដែលពុំអាចព្យាបាល ជានោះទេ នៅពេលដែលលោកកើតមកលោកបានបាក់ឆ្អឹងអស់ ៣៥បាត់ទៅហើយ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្មេងម្នាក់ដែលមានអាយុទើបតែ១៣ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែបាក់ឆ្អឹងអស់ទៅដល់ ១៣០ ហើយមិនដឹងទេថាទៅថ្ងៃខាងមុខលោកបាក់ឆ្អឹងអស់ប៉ុន្មានទៀតទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្វីដែលកាន់តែមិនគួរឲ្យ ជឿនោះគឺលោកបានដាក់ឆ្អឹងដែកមួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនលោកផងដែលជាពិសេសជាងនេះទៀតនោះវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់ថាប្រហែលជាមិនអាចរស់បានទេតែវាជាសំណាងល្អលោកក៏បានរស់នៅដល់សព្វថ្ងៃ ហើយក៏បានសម្រេចនៅក្ដីស្រមៃរបស់លោកទៀតផងលោកក៏ជាអ្នកដែលពូកែខាងនិយាយលើកទឹកចិត្ត ហើយក៏ជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Sparsh Shah ជីវិតលោកប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងគឺមានភាពលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ បន្ទាប់មកលោកចម្រេច ចិត្តស្វែងរកនៅចំណង់ចំណូលចិត្ត ពេលនោះលោកក៏ដឹងខ្លួនថាលោកចូលចិត្តខាងតន្ត្រី ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា លោកចេះច្រៀងតាំងពីចេះនិយាយមកម្លេះ ហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាតន្រ្តីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លំាងមកលើរូបលោកទាំងរាងកាយ និង ស្មារតី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


នៅពេលលោកមានអាយុ៦ ឆ្នាំលោកចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅសាលាតន្រ្តី Classic របស់ឥណ្ឌា លោកបានរៀងច្រៀងតាមបែបអាមេរិកាំង។ ហើយនៅពេលនេះលោកបានច្រៀងចំរៀងដែលលោក បាននិពន្ធគឺមានការ ល្បីពេញអ៊ីនធ័រណែត និង ល្បីរន្ទឺទូទាំងពិភពលោកតែម្ដង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោកបានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដែលគិតថាមិនអាចទៅរួច ​ឲ្យត្រលប់មកគិតវិជ្ជមានវិញ ជំហានទី១គឺស្វែងរកនៅចំណង់ចំណូលចិត្តដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយក៏ធ្វើវាឲ្យបានសម្រេច ។ទី២នោះ មិនត្រូវខ្លាចឬស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកគិតថាល្អ។ ចំណុចចុងក្រោយនោះគឺសុបិន្តឲ្យធំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អត្ថបទដោយ Nen Sothea (Leadership Editor )
ប្រភពពី​ business cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published.