មិនគួរអោយជឿសោះ! ក្មេងប្រុសអាយុ៧ឆ្នំា ហ៊ានបង្កើតធនាគារដោយខ្លួនឯង

នេះពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាសឹងមិនគួរអោយជឿសោះ ដែលក្មេងប្រុសជនជាតិប៉េរូស ដែលមា​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឈ្មោះថា Jose Adolfo Quisocala Condor ទើបតែមានអាយុ ៧ឆ្នំាប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នសមត្ថភាព អាចបង្កើតធានាគារ ដោយខ្លួនឯ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងបាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ចំនែកធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាគាររបស់ Jose មានឈ្មោះថា Bertselana Student Bank ដែលសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងប្រទេសប៉េរ៉ូ ។ មូលហេតុដែលនាំក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ មានចិត្តចង់បង្កើត​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធានាគារឡើង ដោយសារតែ រូបគេមានការបារម្ភ ពីបញ្ហាហិរិញ្ញវត្ថុទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្ងៃមុខ បើរូបគេមិន​​​​​​​​​​​​​​ចេះសន្សំប្រាក់ និងគិតតែពីរបស់របរលេងគ្មានប្រយោ​​​​​​​​​​​​​​​ជន៏ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រាកដ​​​​​​​​​​​​​​​​​ណាស់ ទើបតែមានអាយុ ៧ឆ្នាំ កុមារម្នាក់នេះ ត្រូវបានទទួលរង​​​​​​​​​​ភាពចម្រូងចម្រាស់ បដិសេធពីឪពុកម្ដាយ ក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនរប​​​​​​​​​​​​​ស់ខ្លួនផងដែរ ដោយសារតែគិតថា Jose នៅក្មេងពេក មិនមានសមត្ថភាពអាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើការទាំងនេះបាន ។ ប៉ុន្តែលទ្ធផលពិត​​​​​​​​​​​​​​ជាគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ដោយរូបគេអាចធ្វើបាន ហើយមក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទល់និងពេលនេះ ធានាគារ Bertselana Student Bank របស់ Jose មានអតិថិជន ២០០០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាក់ហើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.