ពស់ធំអស់ស្ទះហើយ! ចាប់បាននៅចំការដូងប្រេង…!

មានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយ ទស្សនាហើយមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាក់សាច់
ព្រោះបុរសម្នាក់ហ៊ានចាប់ស្តេចពស់ពឹងជាងគេនៅអាស៊ីយើងគឺពស់វ៉ែករនាម

ចាស់បុរាណពោលថាពស់វែកដំបូកចឹកអាចរត់ផុតមួយស្រែ
ពស់វែកស្រង៉ែចឹករត់ផុតមួយជំហ៊ាន
ពស់វែករនាមប៉កផ្លឹងងាប់ភ្លាម សាហាវណាស់៕

នេះជាពស់វែករនាម ចឹកភ្លាមងាប់ភ្លាម
(ពាក្យចាស់ពោលថា ពស់វែកដំបូកចឹកអាចរត់ផុតមួយស្រែ ពស់វែកស្រង៉ែចឹករត់ផុតមួយជំហ៊ាន ពស់វែករនាមប៉កផ្លឹងងាប់ភ្លាម)
នេះជាស្ដេចពស់មានពឹសនៅអាស៊ី

Leave a Reply

Your email address will not be published.