ពិតជាគំនិតប្លែកមែន! កសិករម្នាក់យកសាច់ជ្រូក៣ជាន់ មួយដុំដាក់ចូលទៅក្នុងព្រែកដើម្បី…

កសិករក្រីក្រម្នាក់សម្រេចចិត្តទៅផ្សារទិញសាច់ជ្រូកបីជាន់មួយដុំយកមកពិសោធន៏មើល
ថាតើក្នុងព្រែកនេះមានត្រីអ្វីចម្លែកបានជាមាត់ប្លែកៗអញ្ចឹង។
ក្រោយពីចងភ្ចាប់នឹងសន្ទូចអបជាមួយដងសន្ទូចរួចហើយគាត់ក៏ទម្លាក់ចុះទៅក្នុងព្រែក។

ក្រោយមកប្រហែលជា១០នាទី
គាត់ក៏បានស្រង់សាច់ជ្រូកនោះពីទឹក

ស្រាប់តែឃើញបង្កងជាច្រើនមកស៊ីសាច់ជ្រូករបស់គាត់តែម្តង។
បើនិយាយទៅដូចជាម្យ៉ាងដែរ ដែលគាត់មានគំនិតប្លែកបែបនេះទៅវិញ
ហើយគាត់ក៏បន្តធ្វើបែបនេះរហូតចាប់បានបង្កងជាច្រើនក្បាលបន្ថែមទៀតផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.