ថ្លែនបំពង ស្រួយស្រឹប…!

រូបមន្តសាច់ថ្លែនពិតៗ ទុកក្រែង ល ដាច់លុយទិញម្ហូបនៅផ្សារ។

វិធីធ្វើ៖
អំបិលបន្តិច
ខ្ទឹមបន្តិច
ម្ទេសមួយក្តាប់

រោយស្ករ
ដាក់ខ្នរ
ហើយបើបានខ្លាញ់ជ្រូកយកមកបំពងវិញ ឆ្ងាញ់មិនធម្មតា សំខាន់ថ្លែននឹងគេស្ទូច៕ ក្ខិណី

Leave a Reply

Your email address will not be published.