គាំទ្រ!!! លោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី ប្តេជ្ញាមិនឲ្យមានការលក់សាច់ឆ្កែ នៅមូលដ្ឋានខ្លួនដាច់ខាត…

យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីនៅថ្ងៃនេះ បានអោយដឹងថា៖ ទីសត្តឃាតសត្វឆ្កែ ការជួញដូរ និងការធ្វើអាជីវកម្មសាច់ឆ្កែគ្រប់រូបភាព នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីទៀតឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពីទទួលបានគោលការណ៍ណែនាំ ពីសំណាក់ ឯកឧត្តមអភិបាល ខេត្តសៀមរាប ក៏ដូចជា អនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់មន្ទីរកសិកម្ម ខេត្តសៀមរាប ស្តីពីការហាមឃាត់ ការធ្វើអាជីវកម្ម ទិញលក់ ពិឃាត សត្វសុនខ

កាលពីថ្ងៃទី៦កក្តដាឆ្នាំ២០២០ និងក្រោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីបានជួបពិភាក្សាការ ងារជាមួយ អង្គការស ង្គ្រោះសត្វកម្ពុជា (Animal Rescue Cambodia) និង អង្គការ ហ្វរផរ (Four Paws) កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយស្រីនឹង ធ្វើការ ហាមឃា ត់កា រធ្វើអាជីវកម្ម និងសកម្មភា ពប្រភេទនេះ ដោយនឹង ធ្វើការជូ នដំ ណឹងជាផ្លូវការដាច់ ដោយ ឡែកមួយទៀត ដល់រា ល់អ្នកប្រកប របរ ពាក់ព័ន្ធនឹងសា ច់ឆ្កែទាំ ងអ ស់ នៅក្នុងស្រុក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមក ការលួច ការជួញដូរ ការដឹកជញ្ជូន ស ម្លា ប់ និងលក់សត្វឆ្កែ ដើម្បីយកសា ច់ទៅធ្វើជាម្ហូបអាហា រមានការកើនឡើងគួរអោយ បារម្ភ ដែលក្នុងនោះស្រុក បន្ទាយស្រីត្រូវបានរកឃើញ ថាជា កន្លែងជួញដូរធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ជាពិសេស នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ ដោយមាន ទីតាំងប្រមូលទិញពីបណ្តាស្រុក ផ្សេងៗ ស្តុកទុកសត្វឆ្កែរស់ ជាច្រើនកន្លែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងកំពុងប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្តង់សត្ វឆ្កែរស់ និងសា ច់ឆ្កែបន្តទៅកា ន់តំបន់ ដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការជួញដូរនេះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ វិស័យ ទេសចរណ៍ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរ បស់ស្រុកបន្ទាយស្រី និង ខេត្តសៀមរាប តួយ៉ាង មានសារពត៌មានអន្តរជាតិ ចំនួន១៨០ បណ្តាញ បានធ្វើការចុះផ្សាយរិះគន់នៅលើ គេហទំព័ររបស់ពួកគេ ក្នុងអំឡុងពីខែវិច្ឆិកា និងខែធ្នូ២០១៩។ ការហា មឃាត់ ការជួញដូរសា ច់ឆ្កែនេះក៏ នឹង លើកកម្ពស់សុខមាលភាពសត្វផង និងសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផង ជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលជម្ងឺផេ្សងៗ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយ ស្រីសង្ឃឹមថា បងប្អូនអាជីវករ ដែលប្រកបរបរទិញ លក់ និងស ត្ត ឃា ត សត្វឆ្កែទាំ ងអស់នៅក្នុងស្រុក ជាពិសេសនៅ ក្នុងឃុំព្រះដាក់ នឹងមានការ យោគយល់ ព្រមទាំងផ្តល់កិច្ចសហកា រដោ យរលូន បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំ ងនេះ និងងាកទៅចាប់យ កមុខរបរថ្មី ដែលមិនមា នការហា មឃាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការផ្សព្វផ្សាយជាមុននេះ ចាត់ទុកជា ជំហ រទន់ភ្លន់មួយ រប ស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីទុកអោ យ អាជីវករទាំងអស់ស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំ អនុវត្តតាមការតម្រូវនៃ ច្បាប់ដោ យខ្លួនឯង មុននឹងរដ្ឋបា លស្រុកអនុវត្តនី តិវិធីរដ្ឋបាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.