មិនធ្លាប់បានឃើញសោះ! ស្រមោច​គូទ​ទឹកឃ្មុំ ជា​ស្ករ​គ្រាប់​ដ៏​ឆ្ងាញ់បំផុត

ប្រជាជន​នៅ Alboriginal ពួកគេ​តែងតែ​ទៅ​ជីក​រន្ធ​របស់​វា​នៅ​ក្រោម​ដី ដើម្បី​យក​មក​បរិភោគ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ស្រមោច​ប្រភេទ​នេះ​ជា​ស្រមោច​ទឹកឃ្មុំ (Honeypot Ant) ព្រោះ​វា​ស៊ី​ទឹកឃ្មុំ​តែមួយ​មុខ​គត់ ហើយ​គេ​ក៏​ធ្លាប់​ប្រទះ​ឃើញ​វា​មាន​នៅ​តំបន់​ខ្លះ នៃ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​៕

ដោយ ៖ ក្ខិ​ណី
ប្រភពពី cen​

Leave a Reply

Your email address will not be published.