ចង់ធំប៉ុនមនុស្សទៅហើយ!!! ត្រីយក្សមួយក្បាល​ ត្រូវគេ​ចាប់​បាននៅប្រទេស​អង់គ្លេស

អ្នកនេសាទ Shetland កំពុងត្រូវគេសាទរ បន្ទាប់ពីនេសាទបានត្រីយក្សដែលមានទម្ងន់ជាង ៦៧ ផោន។
James Isbister បានព្យាយាមរយៈពេល ២០ នាទី ដើម្បីចុះចាប់ត្រីនោះ ខណៈពេលនេសាទពី Muckle Flugga ។

បច្ចុប្បន្នត្រីនេះត្រូវម្តាយរបស់គាត់រក្សាទុក នៅក្នុងកន្លែងត្រជាក់បំផុត ដើម្បីរង់ចាំបញ្ជាក់ថាវាអាច​បានបំបែកឯតទគ្គកម្មនៃប្រវត្តិសាស្រ្តនៃអង់គ្លេសដែលមានត្រីទម្ងន់ធ្ងន់បែបនេះ៕

ប្រពភ: BBC news

Leave a Reply

Your email address will not be published.