ក្រឡាញ់!!! ព្យាបាលរាក​ និងឫសដូងវិល

ព្យាបាលរាក និងឫសដូងវិល។
ប្រភេទរុក្ខជាតិ ៖ ក្រឡាញ់

វិធីធ្វើ និងវិធីប្រើប្រាស់ ៖
-សំបកស្ងួតប្រើពី ១០-១៥ ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ។

ប្រភព៖ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ
ប្រភពបន្តពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.