ចង់ដឹងទេ!!! ថាអាជីពឡើងភ្នំ យកឃ្មុំទទួលចំណូលប៉ុន្មាន?

ទំរំាតែមានចេញជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធ មួយ១លីត្រ មួយ១លីត្រមិនមែនជាភាពងាយស្រួសទេ។ជាក់ស្តែងអ្នកស្រុកក្នុងភូមិមួយ(គូឡុង) នៃប្រទេសណេប៉ាល់បានប្រកបមុខរបរឡើងភ្នំដើម្បីយកឃ្មុំ។ពួកគាត់ត្រូវឡើងភ្នំខ្ពស់ៗ ប្រថុយគ្រោះថា្នក់ ប្រសិនបើមានការធ្វេសប្រហែល ពួកគាត់អាចបាត់បង់ទំាងជីវីត ដើម្បីយកឃ្មុំទៅលក់។

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ បើនិយាយពីប្រាក់ចំនូលដែលពពួកគាត់ទទួលពីការលក៉ទឹកឃ្មុំ គឺមានចំនួនច្រើនគួរសម។ ពួកគាត់អាចទទួលបាន ៥០០០ដុលារ ទៅ៦០០០ ដុលារក្នុងមួយខែ។ការងារនេះល្អសំរាប់ពួកគាត់ប៉ន្តែប្រសិនបើគាត់គ្មានបច្ចេកទេសទេ ពួកគាត់ត្រូវសត្វឃ្មុំទេច រឺឆ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់។និយាយរួមមកការងារនេះប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់។

ចុះប្រិយមិត្តចង់ប្រកបមុខរបរនេះអត់?

Leave a Reply

Your email address will not be published.