ពេញចិត្តណាស់! មិនព្រមកាប់ដើមឈើចោលទេ ព្រោះស្រលាញ់ធម្មជាតិ

ដើមឈើ​គឺជា​ជម្រក​យ៉ាង​ត្រជាក់ត្រជំ​សម្រាប់​មនុស្ស និង​សត្វ​ដូច​ជា ដើមឈើ​នៅ​តាម​ព្រៃ​ភ្នំ​ជា​ជម្រក​របស់​សត្វព្រៃ​ទាំងឡាយ​ជ្រក​អាស្រ័យ​។ ចំណែក​រុក្ខជាតិ​ដែល​ដុះ​ក្នុងស្រុក ជា​ជម្រក​របស់​សត្វស្រុក​ទាំងឡាយ និង​ជា​ជម្រក​របស់​មនុស្ស​ផង​។ ឯ​ដើមឈើ​ណា​ដុះ​នៅ​តាម​ដងផ្លូវ គឺជា​ទីពឹង​របស់​អ្នកដំណើរ​ចូល​ទៅ​ជ្រក​សម្រាកកាយ បរិភោគ​អាហារ​ដោយ​ក្តី​រីករាយ​នៅ​ក្រោម​ម្លប់ឈើ​នោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មនុស្សភាគច្រើនបើសិនជាជួបនឹងស្ថានភាពបែបនេះប្រាកដជាកាប់វាចោលមិនខាន ប៉ុន្តែម្ចាស់សំណង់ ក៏ដូចជាក្រុមស្ថាបត្ថករ និង សាងសង់ទាំងនេះបែរជាសុខចិត្តធ្វើវាង ដើម្បីឲ្យដើម្បីឈើទាំងនោះនៅតែអាចដុះលូតលាស់បាន ដែលកាយវិការបែបនេះបានបង្ហាញថាពួកគេជាមនុស្សដែលស្រលាញ់ និង ឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិ ។មកទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏អស្ចារ្យនេះទាំងអស់គ្នា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.