របៀប​អង្គុយ​​របស់​​នារី​ៗ​​ ជួយឲ្យគេដឹងពីចរិតរបស់នាងបាន!

តើអ្នកដាក់ជើងរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេច នៅពេលអ្នកកំពុងអង្គុយ?​ ឥរិយាបថអង្គុយ​របស់អ្នកអាច​បង្ហាញអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖
១. ទីតាំង A

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មនុស្សដែលអង្គុយដូចនេះមានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានមន្តស្នេហ៍។​ មានលក្ខណៈឯករាជ្យ តែមិនសូវចេះ​គិតវែងឆ្ងាយអំពីការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗ។ ហេតុនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាខ្លះ នៅអំឡុងពេល​ និងក្រោយពេលសម្រេចចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ុន្តែភាពទាក់ទាញពីធម្មជាតិរបស់ពួកគេ នឹងជួយគេឱ្យផុតពីស្ថានភាពដែលពិបាក។មនុស្សទាំងនេះចាត់ទុកជីវិតជាដំណើរផ្សងព្រេង ហើយហ៊ានទទួលយកចំពោះបទពិសោធន៍ថ្មីៗ។ពួកគេក៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង និងងាយបង្កើតមិត្តភក្តិថ្មី ទោះបីជាទំនាក់ទំនង​ទាំងនេះ​មាន​ចំនួនតិចក៏ដោយ។

២. ទីតាំង B

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មនុស្សដែលអង្គុយក្នុងរូបនេះ ពួកគេមានការស្រមើលស្រមៃខ្ពស់ ហើយហ៊ានធ្វើគ្រប់​យ៉ាង​ដើម្បីក្តីស្រមៃ។ ពួកគេមានការយោគយល់ខ្លាំង ហើយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ ម៉្យាងទៀតពួកគេជាអ្នកស្តាប់ដ៏ល្អ ហើយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន។

៣. ទីតាំង C

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មនុស្សដែលអង្គុយដូចក្នុងទីតាំង C នេះគឺជាមនុស្សមានសភាពច្របូកច្របល់ មានបញ្ហាច្រើនក្នុង​ការប្រមូលផ្តុំគំនិត និងការអង្គុយ។ ពួកគេតែងតែធ្វើមុនគិត ហើយពួកគេតែងតែនិយាយមុនពេលគិត​អំពីគំនិតរបស់ពួកគេ។ពួកគេឆាប់ធុញទ្រាន់ ហើយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់​ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនឡើយ។​ ពួកគេឆាប់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយលឿនតាមបរិយាកាស។នៅក្នុងទំនាក់ទំនងពួកគេអាចក្លាយជាការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយពួកគេត្រូវការអ្នកដែល អាចជួយរុញច្រានពួកគេពីក្រោយ។

៤. ទីតាំង D

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មនុស្សបែបនេះ ច្រើនតែជាមនុស្សឆ្លាតណាស់​ ដែលជាអ្នកចេះគិតសមហេតុផល។​ ពួកគេមានលក្ខណៈ ទៀងទាត់ មានរបៀបរៀបរយ។​ ផ្ទះរបស់ពួកគេច្រើនតែស្អាតហើយស្អាត ហើយអ្វីៗក៏មានកន្លែង​ និងរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវដែរ។​ ពួកគេនឹងមិនបង្ហាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអំពីខ្លួនពួកគេភ្លាមៗទៅអ្នកដទៃទេ។ តែពួកគេស្មោះត្រង់ ហើយមិនចូលចិត្តនិយាយដើមគេឡើយ។ ពួកគេរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព ទាំងអស់ហើយមិនងាយបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ទីតាំង E
មនុស្សទាំងនេះផ្តោតលើគោលដៅ និងផ្តល់តម្លៃដល់អាជីពរបស់ពួកគេយ៉ាងច្រើន។​ ពួកគេដាក់សារៈសំខាន់លើការកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់ខ្លួនគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គេក៏ចូលចិត្តកំណត់គោលដៅ​ ជាឧទាហរណ៍នៅពេលនិយាយអំពីសុខភាព និងស្នេហា។​ ពួកគេមានភាពល្អឥតខ្ចោះចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង រួមទាំងរូបរាងរបស់ពួកគេផង។ ពេលខ្លះ រឿងនេះ​បណ្តាលឱ្យពួកគេបាត់បង់ការមើលឃើញពីអ្វីដែលពួកគេមាន ពីព្រោះពួកគេតែងតែប្រាថ្នា ចង់បានច្រើនជាងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖Khmerload

Leave a Reply

Your email address will not be published.