សត្វកម្រ!!! រកឃើញ នៅប្រទេស កម្ពុជា ហើយក៏ប្រឈមមុខជិតផុតពូជផងដែរ

ក្រសួង បរិស្ថាន និង អង្គការ សមាគម អភិរក្ស សត្វព្រៃ (WCS Cambodia) បាន រកឃើញ សត្វ កម្រ ៣ ប្រភេទ ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ ព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជា មិនធ្លាប់បានប្រទះឃើញសត្វកម្រ ចំនួន ៣ប្រភេទនេះពីមុនមកនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការរកឃើញនេះ គឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុច នៃឧទ្យានជាតិវីវៈជ័យ ប្រព័ន្ធ ព្រែកស្រែអំបិល និងដែនជម្រក សត្វព្រៃឆែប ដោយរកឃើញ ដោយក្រុមឧទ្យានុរក្ស ដែលការពារនៅតំបន់ទាំងនេះ។ សត្វកម្រទាំងបី ដែលគេរកឃើញ នោះរួមមានដូចជា ៖ សត្វ ត្មាតភ្លើង, សំបុកសត្វ អណ្តើក ហ្លួង, និង សត្វ តុកកែហោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1- សត្វ តុកកែ ហោះ
ក្រុម ឧទ្យានុរក្ស ដែលជាអ្នកការពារ នៅតំបន់ ឧទ្យានជាតិ វីរៈជ័យ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង ខេត្ដ ស្ទឹងត្រែង និង ខេត្ដ
រតនៈគិរី ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន ៣៣២,៥០០ ហិកតា ហើយបានរកឃើញសត្វ តុកកែម្យ៉ាង ដែលពលរដ្ឋ នៅតំបន់នោះ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ មួយចំនួន អោយឈ្មោះ ថា “ តុកកែ ហោះ ” ឬឈ្មោះជាភាសាបច្ចេកទេស “ Ptychozoon Trinotaterra ” នៅក្នុងឧទ្យានវីរៈជ័យនេះ កាលពីពេល ថ្មីៗនេះ។ សត្វកម្រមួយប្រភេទនេះ មានប្រវែង ប្រហែល ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ និង មានរូបរាង ក្រឡេក្រឡាខ្មៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2- សំបុក សត្វ អណ្តើកហ្លួង
ក្រុមមន្រ្ដី មកពីរដ្ឋបាល ជលផល របសអង្គការ(WCS Cambodia) និងប្រជាសហគមន៍ បានប្រទះរកឃើញ អណ្តើកហ្លួង ចំនួន ១ សំបុក ហើយមានពង ចំនួន ១៦គ្រាប់ នៅប្រព័ន្ធ ព្រែកស្រែអំបិល មានទីតាំងស្ថិតនៅ ក្នុងភូមិ ព្រះអង្គកែវ ស្រុក ស្រែអំបិល ខេត្ត កោះកុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើតាមសេចក្ដីចេញប្រកាសរបស់ អង្គការ IUCN បានបញ្ជាក់ថា “ អណ្តើក ហ្លួង ស្ថិតនៅក្នុង បញ្ជីក្រហម របស់ អង្គការIUCN ជាប្រភេទ រងគ្រោះនិង ជិតផុតពូជបំផុត និងស្ថិតក្នុង ចំណោមអណ្តើក ទាំង ២៥ប្រភេទ ដែលកំពុង រងគ្រោះថ្នាក់ ខ្លាំងជាងគេ បំផុត នៅលើ ពិភពលោក។ ព្រះរាជ ក្រឹត្យនស/រកត/០៣០៥/១៤៩ ចុះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥ បាន ដាក់ បញ្ចូល អណ្តើក ហ្លួង ជា ប្រភេទ សត្វល្មូន តំណាង ឲ្យ ប្រទេស កម្ពុជា “

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3- សត្វ ត្មាតភ្លើង
សត្វត្មាត ភ្លើង គឺជាប្រភេទ សត្វស្លាប ដែលរងគ្រោះជិតផុតពូជ បំផុតនៅលើពិភពលោកយោះងនេះ។ សត្វ ត្មាតភ្លើងត្រូវបានគេរកឃើញចំនួន ៣ សំបុក ដោយក្រុម អ្នកអភិរក្ស របស់ក្រសួងបរិស្ថាន នៃអង្គការ(WCS Cambodia) និងប្រជាសហគមន៍ រកឃើញ នៅក្នុង ទីដែនជម្រក សត្វព្រៃ ឆែប ក្នុងខេត្ត ព្រះវិហារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង របស់អង្គការ IUCN បន្ទាប់ពីចំនួន សត្វត្មាត នៅលើ សកលលោក មានការធ្លាក់ចុះ យ៉ាងខ្លាំង គួរអោយកត់សម្គាល់។ ចំពោះនៅ ប្រទេសកម្ពុជាវិញមាន វត្តមានសត្វប្រភេទនេះ មិនដល់ ៥០ក្បាលផង ហើយសត្វ ត្មាត នៅកម្ពុជា មានចំនួន ៣ ប្រភេទ គឺ ត្មាត ភ្លើង ត្មាត ត្នោត និង ត្មាតផេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.